ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

City Breaks in Moscow Zagorsk 5 วัน 3 คืน [TG] 37,900
 
เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4วัน 3คืน FD 12,900
 
HOKKAIDO 5D3N ซุปตาร์ หมอนทอง กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560
 
เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน TG (KTM-TG002) 32,900
 
TOKYO 5D3N  ซุปตาร์ ห้าดาว กำหนดการเดินทางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560
 
SINGAPORE SCOOT AWESOME 3DAYS (TZ) MAY - OCT   2017
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : PINUL01
จำนวนวัน : 5 วัน
โปรแกรม : Sri Lanka 5D3N
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
“อนุราธปุระ” มรดกโลกมหาธาตุเจดีย์ นมัสการพระศรีมหาโพธิ์ 2,300ปี “สิกิริยา” มรดกโลกปราการลอยฟ้าสิงหคีรี เฟรสโกอัปสรสวรรค์แสนมหัศจรรย์ “ดัมบุลละ” วัดถ้ำพุทธ 1,900 ปี แหล่งประติมากรรมและจิตรกรรมมรดกโลก “แคนดี้” ราชธานีมรดกโลกแห่งกษัตริย์องค์สุดท้าย นมัสการพระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว “โคลอมโบ” ศูนย์กลางการค้าและพาณิชย์ เมืองท่าและนครหลวงของศรีลังกา
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14มิ.ย.60 18มิ.ย.60 33,990 33,990 33,990 33,990
06ก.ค.60 10ก.ค.60 33,990 33,990 33,990 33,990
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ – โคลัมโบ - อนุราธปุระ
 
6:00น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ส (SriLankan Airlines) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง
 
9:00น. ออกเดินทางสู่ นครโคลัมโบ โดยสายการบิน SriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL403
 
11:00น. ถึง สนามบินดารานายเก ประเทศศรีลังกา (เวลาท้องถิ่นของศรีลังกาช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่1)
 
บ่าย หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ ชมวิวทิวทัศน์ของประเทศศรีลังการะหว่างเดินทาง (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง) เมืองอนุราธปุระ (เมืองมรดกโลก) นครหลวงแห่งแรกของศรีลังกา และเป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนานิกาย ลังกาวงศ์ที่ไทยรับเข้ามาในสมัยสุโขทัย นำท่านเยี่ยมชม เยี่ยมชมเขตเมืองโบราณของอนุราธปุระ เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมากว่า 1,300 ปี ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 3 ถึงพุทธศตวรรษที่ 16 ต่อมาในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งปัจจุบันเมืองโบราณแห่งนี้ ได้ถูกล้อมรอบไปด้วยซากปรักหักพังของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 40 ตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังได้รับการยกให้เป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก ภายในเมืองแห่งนี้มีวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนามากกว่า 20 วัด นำท่านชม วัดอิสุรุมุณิยะ วัดที่สร้างโดยสร้างโดยพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ ซึ่งเป็นพระสหายของพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อ 2 พันกว่าปีมาแล้ว ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ที่จัดเก็บรูปประติมากรรมต่างๆ เอาไว้ ชม รูปสลักหินคู่รัก (The Lover) ซึ่งเป็นรูปแห่งตำนานรักของเจ้าชายสาลิยะ พระราชโอรสของพระเจ้าทุฎฐคามณี ที่ทรงสละราชบังลังก์ เพราะความรักที่มีต่อหญิงในวรรณะต่ำและเป็นรูปที่รัฐบาลศรีลังกาได้นำไปตีพิมพ์เป็นดวงตราไปรษณีย์มาแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่2) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง : อนุราธปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – เจดีย์รุวันเวลิ - เจดีย์ถูปาราม – เจดีย์เชตุวัน – เจดีย์อภัยคีรี - สิกิริยา
 
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) จากนั้นนำท่านนมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่นำกิ่งมาจากพุทธคยา เพราะเชื่อกันว่าพระนางเถรีสังฆมิตตา พระราชธิกาของพระเจ้าอโศกมหาราชทรงผนวชเป็นภิกษุณี เป็นผู้นำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาปลูกไว้ที่เมืองอนุราชปุระ ในปีพ.ศ.235 นำท่านนมัสการ เจดีย์รุวันเวลิ หรือ สุวรรณมาลิกเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ มีขนาดกว้าง 100 เมตร สูง 100 เมตร เจดีย์ถูปาราม เป็นเจดีย์ทางพุทธศาสนาองค์แรกที่สร้างขึ้นในเกาะลังกา โดยพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ ทรงสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 300 และเป็นที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้า) ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลก เจดีย์เชตุวัน พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างด้วยอิฐทั้งองค์ สร้างในสมัยพระเจ้ามหาเสนะ ครองราช พ.ศ. 819 – 846 เป็นเจดีย์ มีความสูง 122 เมตร และชม เจดีย์อภัยคีรี เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่และมีความสำคัญมาก ตั้งอยู่ในวัดอภัยคีรีวิหาร สร้างโดยพระเจ้าวัฏคามณีอภัย เมื่อราว 2,100 ปีมาแล้ว สูง 113 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 110 เมตร บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื้อที่4)
 
บ่าย หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสิกิริยา (ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) นำท่านเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาสิกิริยา ยอดเขาสิกิริยา (Sigiriya Rock) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เดินขึ้นบันได 2,200 ขั้น บนยอดศิลาจะพบซาก ปรักหักพังของพระราชวังในอดีต ชม พระราชวังลอยฟ้า พระราชวังสิกิริยา (Sigiriya Palace) พระราชวังบนยอดเขา อ่างเก็บน้ำโบราณและวิวทิวทัศน์ของเมืองสิกิริยา ชม ป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนี้รู้จักกันดีในชื่อ Lion Rock หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ชมภาพเขียนสีเฟรสโก เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพันกว่าปีและถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่5) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย..
 
วันที่สาม : สิกิริยา – ดัมบุลลา – แคนดี้
 
07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6) นำท่านออกเดินทางเยี่ยมชม “วัดถ้ำดัมบุลลา” (Dambulla Cave Temple) (ระยะห่างจากที่พักประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ครึ่งชั่วโมง) วัดถ้ำดัมบุลลา หรือ วัดราชมหาวิหาร มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1991 พ.ศ.2534 ถือเป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรีลังกา สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา (พระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย) พระองค์ทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบุลลาเป็นเวลาทั้งสิ้น 14 ปี ในช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราธปุระ เพื่อเป็นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบซึ่งต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะและเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถ้ำที่เมืองดัมบุลลานี้ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ถึง 153 องค์ และ รูปปั้นของเทวีและเทพในศาสนาฮินดูอีก 4 องค์ แบ่งเป็นถ้ำย่อยจำนวน 5 ถ้ำด้วยกันมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันออกไป ที่นี่ยังมีภาพวาดฝาพนังและเพดานที่นับว่ามีเนื้อที่มากที่สุดในโลก จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะชม สวนสมุนไพร ที่ เมือง Matale พร้อมเลือกซื้อยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของศรีลังกา
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7) หลังอาหารนำเยี่ยมชมเมือง ”แคนดี้” (Kandy) มาจากคำว่า Kanda เป็นภาษาสิงหล แปลว่า เนินเขา เนื่องจากแคนดี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 ฟุต ชื่อเดิมคือ ศิริวัฒนานคร หรือ สิงหขันธนคร ตามชื่อของฤาษีตนหนึ่งที่เชื่อกันว่าเคยอาศัยอยู่ที่นี่ ชาวเมืองสิงหลเรียก “ขันธะ” หมายถึง กองหินหรือภูเขา ต่อมาเมื่ออังกฤษเข้าครองเมือง การเรียกขันธะ จึงออกเสียงสำเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ หรือ แคนดี้ เมืองแคนดีเคยเป็นที่มั่นสุดท้ายของกษัตริย์สิงหล ก่อนการเสียดินแดนให้กับจักรวรรดิอังกฤษในปี พ.ศ.2358 จากนั้น นำท่านเข้าสักการะ “วัดพระเขี้ยวแก้ว” (Temple of the Tooth Relic) ทุกท่านแต่งชุดสีขาวทั้งชุดเท่านั้น เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระทันตธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่รู้จักกันในนาม พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว เพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวงศ์ ด้วยว่า พระทันตธาตุหลังจากการถวายพระเพลิงพุทธสรีระมีอยู่ด้วยกัน 4 องค์ นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 พระเขี้ยวแก้วได้ประดิษฐานอยู่บนแผ่นดินแห่งนี้มาโดยตลอด มิเคยถูกนำออกไปไว้ ณ สถานที่อื่นเลย
 
เย็น นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พร้อมรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่8)
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
Sri Lanka 5D3N  อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ 8 วัน 7 คืน TG (ทัวร์ GAY-TG001) 45,900  อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน TG (ทัวร์ SXR-TG003) 38,900