ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

ดานัง - ฮอยอัน - เว้ 4 วัน 3 คืน
 
Beautiful New Zealand 6 days [QF] 77,900
 
LOST IN VIETNAM ฮานอย ซาปา 4D
 
อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ B 5 วัน 4 คืน GA (ทัวร์ DPS-GA001) 31,900
 
WHALE WATCHING TANGALOOMA 5 DAY 3 NIGHTS บริสเบน - ทังกาลูมา - โกลด์โคสท์ (TG)
 
POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS 4 NIGHTA (TG)
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : GCNMU09
จำนวนวัน : 6 วัน
โปรแกรม : จีน คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง IMPRESSION LIJIANG 6 วัน 5 คืน MU (KMG-MU002) 31,900
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
*ไม่ลงร้านรัฐบาล*ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่...สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหอ •พิชิต 2 ภูเขา ณ จุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)..และหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน •ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ …IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว •ชม (ฉางเจียงตี่ยี่วาน)เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต เมนู พิเศษ!! : สุกี้เห็ด สุกี้แซลมอล อาหารกวางตุ้ง
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ก.ค.60 01ส.ค.60 32,900 32,900 31,900 4,800
17ส.ค.60 22ส.ค.60 32,900 32,900 31,900 4,800
05ก.ย.60 10ก.ย.60 31,900 31,900 30,900 4,800
19ก.ย.60 24ก.ย.60 31,900 31,900 30,900 4,800
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองฉู่สง
 
13.00 น. คุณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้า10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
 
15.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิงโดยเที่ยวบินที่ MU742
 
19.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิงผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองฉู่สง ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญของมณฑลยูนนานเต็มไปด้วยมนต์ขลังและเสน่ห์แห่งอาณาจักรโบราณเมืองฉู่สงหรือชาวเผ่าอี้
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
ที่พัก YI REN GU ZHEN HOTEL OR SAME
 
วันที่สอง ฉู่สง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - แชงกรีล่า-เมืองโบราณแชงกรีล่า
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไลข่าน ผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหออันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้าชมซากเมืองเก่าและกำแพงเมืองโบราณพร้อมชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งบันทึกเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างชาวน่านเจ้ากับราชวงศ์ถัง
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย นำคณะออกเดินทางต่อ ระหว่างทางผ่านชม เจดีย์ “ซานถ่า” หรือเจดีย์ 3 องค์ แห่งวัดฉงเซิ่ง อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงาม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตรสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอานซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ้นในองค์เจดีย์จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า“ดินแดนแห่งความฝัน” ระหว่างทางแวะชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่วาน)เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น้ำแยงซี” ขึ้น จากนั้นเดินทางสู่เมืองแชงกรีล่า นำท่านชม เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
ที่พัก TIAN RUI SUNSHINE HOTEL OR SAME
 
วันที่สาม วัดลามะซงจ้านหลิน-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม เที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นในสมัยการปกครองของดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 17 สมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้งโครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มีหอประชุมหลัก 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้องนอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด จากนั้นแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ ผีเซียะสัตว์ มงคลที่มีชื่อเสียง
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แห่งเมืองแชงกรีล่า มีความสูงกว่า 4,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะคล้ายมังกร เป็นหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามมาก ได้รับการขนานนามว่าเป็น หนึ่งสวรรค์บนดิน สะกดทุกสายตาของผู้มาเยือน นำท่านโดยสารนั่งกระเช้า ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศูนย์ท่องเที่ยว หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน และเปลี่ยนกระเช้าต่อไปยัง จุดบนสุดของ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เป็นจุดชมวิว แบบ 360 องศา ให้ท่านได้สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอย่างเต็มที่ และชื่นชมกับทิวทัศน์ อันสวยงามบนยอดเขา ที่มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปี อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย เดินทางต่อสู่เมืองลี่เจียงเป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย ชมเมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้งซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถังมีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปีตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดำพื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโกนอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
ที่พัก GUAN GUANG HOTEL OR SAME
 
วันที่สี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก-ลี่เจียง-ต้าหลี่
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำคณะโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ บริเวณเขามีต้นฉำฉายูนนานที่มีอายุกว่าพันปีเทือกเขานี้หากมองดูแล้วลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาจากนั้นชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความสำเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กับจางอี้โหมวผู้กำกับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกล่าสุดได้ฝากผลงานไห้กับพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก (BEIJING 2008) ที่สร้างความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายปี 2551
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย เดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก ซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อข้างซ้ายเป็นแม่และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้นชั้นแรกชื่อว่ามังกรออกถ้ำชั้นที่สองชื่อว่ามังกรเล่นน้ำชั้นที่สามชื่อว่ามังกรโบยบินและยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปีหน้าจากนั้นคณะเดินทางกลับสู่ เมืองต้าหลี่
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
ที่พัก Z-MAX HOTEL OR SAME
 
วันที่ห้า ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารเช้านำคณะเดินทางสู่ เมืองคุนหมิงเมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย นำคณะเข้าชมวัดหยวนทงซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ณที่วัดหยวนทงแห่งนี้
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
ที่พัก LONGWAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่หก อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่าน อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ
 
กลางวัน บริการอาหารเที่ยงเป็นชุด MC DONALD หรือ KFC ที่สนามบิน
 
13.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่MU741
 
14.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพทุกท่าน
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
จีน คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง IMPRESSION LIJIANG 6 วัน 5 คืน MU (KMG-MU002) 31,900  จีน เส้นทางสายไหม หลันโจว ตุนหวง ทะเลทรายจันทรา อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน [MU] (LHW-MU001) 54,900  จีน SHOCK PRICE!! เจาะลึกมังกรแห่งดินแดง ลิ้มรสชาติใหม่ BBQ 5 วัน 3 คืน CA (PEK-CA007) 16,900