ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

ฮานอย ซาปา
 
TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ พิ้งค์กี้ พิ้งค์กี้
 
 สบายดี...หลวงพระบาง
 
  TAIWAN SUPERSTAR
 
 ไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บิงห์
 
  TAIWAN TAKE A BREAK 3D2N
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : AEC01
จำนวนวัน : 4 วัน
โปรแกรม : ปากเซ ปากซอง จำปาสัก สีทันดร
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
ปากเซ.....อลังการแห่งทิวเขาและสายน้ำโขง เสริมพลังศักดิ์สิทธิ์เพิ่มพลังชีวิตร่วมสืบสานประเพณีชาวลาวใส่บาตรข้าวเหนียว ฟังหมอลำเมืองโขงดินแดนสีทันดรงามแท้ หัตถกรรมพื้นบ้าน ศูนย์กลางธุรกิจแดนใต้ จำปาสัก...มรดกโลกวัดพู อารยธรรมโบราณ ชื่นชมสถาปัตย์สกุลช่างจำปาสัก ปากซอง...ดื่มด่ำธรรมชาติ ชมอุทยานดอกไม้และพืชเมืองหนาว ชิมกาแฟสดรสเลิศท่ามกลาง บรรยากาศอันเขียวขจี สีทันดร...เที่ยวน้ำตกที่ขึ้นชื่อน้ำตกหลี่ผีและน้ำตกคอนพะเพ็ง ไนท์แอ็งการ่าแห่งเอเชีย
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25พ.ค.61 28พ.ค.61 12,555 12,555 12,555 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง ปากเซ – จำปาสัก – ปราสาทวัดพู ( - / L / D )
 
09.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับเรื่องของบัตรโดยสารแล้วสัมภาระแด่ท่าน
 
11.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ เมืองปากเซ สปป.ลาว โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV224
 
13.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองปากเซ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับหลังผ่านพิธีการประทับลงตราตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เชิญเก็บสัมภาระขึ้นรถท้องถิ่น จากนั้นนำท่าน รับประทานบ๊ะหมี่โบราณเจ้าดังของเมืองปากเซ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัว เมืองปากเซ เมืองเอกของแขวงจำปาสัก ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสปป.ลาว ครันยุคจักรวรรษฝรั่งเศสตั้งเมืองนี้เพื่อค้านอำนาจกับนครจำปาสัก ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนขึ้นไปถึงยุคก่อนเข้ามาตั้งรกรากของขอมโบราณ เมืองปากเซเป็นเมืองเศรษฐกิจมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนามเข้ามาอาศัยและตั้งรกรากทำมาหากินจำนวนมาก บรรยากาศโดยทั่วไปในเมืองปากเซเงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย นั่งรถชม เมืองปากเซ ผ่านชมตึกเก่ายุคฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปากเซ ด้านหลังวัดติดสะพานที่พึงสร้างเสร็จแทนสะพานเหล็กยุคฝรั่งเศสมีอิทธิพลเหนือดินแดนแห่งนี้ นับว่าสะพานสร้างใหม่นี้เป็นสัญลักษณ์ของลาวยุคใหม่ นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองจำปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้ เพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทหินวัดซึงถือว่าเป็นปราสาทขอมแห่งแรกที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอมเพื่อสักการะพระสิวะ ปราสาทหินวัดพู หรือ วัดพู ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในพ.ศ.2544 ในอดีตที่ตั้งของวัดพู เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแห่งอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 ค้นพบจารึกกล่าวถึงการฆ่าคนเพื่อบูชาแด่เทพเจ้า ต่อมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร เป็นที่สร้างปราสาทหินในราวศตวรรษที่ 9 และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างได้เปลี่ยนเทวาลัยในศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธ ศาสนานิกายเถรวาท ทำเลที่ตั้งสวยงามมาก มี ศยัมภูวลงคศิวลึงค์ ธรรมชาติ หรือ ศยัมภูวลงค์ โดดเด่นบนยอดเขาลิงคบรรบต คนลาวเรียกว่า ภูเก้า
 
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 
ที่พัก โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4ดาว สุดหรูเมืองปากเซ หรือเทียบเท่า
 
 
 
วันที่สอง ปากเซ - สีทันดร(สี่พันดร) - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง ( B / L / D )
 
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
07:00น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ดินแดนตอนใต้สุดเกือบถึงชายแดนเขมร ถึงท่าเรือบ้านนากาสัง นั่งเรือล่องโขงลัดเลาะเกาะแก่งกลางมหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับพันเกาะ ทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ขึ้นฝั่งที่เกาะดอนเดช ต่อด้วยการนั่งรถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่านเกาะดอนคอน สู่น้ำตกหลี่ผี หรือ น้ำตกสัมพะมิตร ที่เกิดจากน้ำที่ไหลถาโถมผ่านเกาะเนินหิน ซึ่งเป็นโขดหิน แก่งหิน อันแข็งแกร่ง เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหิน ความกว้างกว่า 3 กิโลเมตร ชาวบ้านจะนำเครื่องดักจับปลาภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เรียกว่า หลี่ มาวางดักระหว่างซอกหินที่น้ำไหลผ่านเพื่อดักจับปลาในอดีตชาวบ้านมาวางหลี่ดักปลาไว้ในตอนเช้า ตกสายบ่ายคล้อยกลับมาเก็บปลาบางครั้งก็พบเจอซากศพที่ลอยมาตามน้ำติดกับหลี่ดักปลาจึงเป็นที่มาของคำว่าหลี่ผี
 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงเพื่อเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน เป็นน้ำตกที่มีหลายชั้น ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร จัดเป็นน้ำตกที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำโขงตอนล่างน้ำตกคอนพะเพ็งมีความสูง 21 เมตร (69 ฟุต) กระแสน้ำไหลเชี่ยว 9.7 กิโลเมตร (6.0 ไมล์) ปริมาณน้ำตกลงมาด้วยความเร็วประมาณ 11,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (390,000 ลูกบาศก์ฟุต/วินาที) แม้ว่าปริมาณสูงสุดในบันทึกได้ถึงกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (1,700,000 ลูกบาศก์ฟุต/วินาที)น้ำตกคอนพะเพ็งได้รับฉายาว่า “ไนแอการาแห่งเอเชีย” ตั้งอยู่ในแขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว ห่างจากเมืองปากเซประมาณ 150 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและสวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศลาวโดยคำว่า “คอน” หมายถึง “แก่ง” หรือ “เกาะ” “พะเพ็ง” หมายถึง “พระจันทร์วันเพ็ญ” นอกจากนี้แล้ว น้ำตกคอนพะเพ็งยังเป็นสถานที่อาศัยของสัตว์น้ำหายากหลายชนิด เช่น ปลาค้อคอนพะเพ็ง ที่เป็นปลาค้อเฉพาะถิ่นที่พบได้ในแถบนี้เท่านั้น และเป็นแหล่งอาศัยของโลมาหัวบาตร หรือ “ปลาข่า” ในภาษาลาว โลมาเพียงไม่กี่ชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดได้ของโลก รวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดของปลาบึก ซึ่งเป็นปลาหนังน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย
 
เย็น รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร
 
ที่พัก โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4ดาว สุดหรูเมืองปากเซ หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม ตักบาตรเช้า - ช๊อปปิ้งตลาดเช้า – น้ำตกตาดเยือง - สวนไม้ดอกเมืองหนาว - ไร่กาแฟ (B /L/D )
 
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระสงฆ์ ณ วัดหลวงอันเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ปากเซเพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา หลังจากนั้น นำท่านชมสถาปัตย์กรรมสกุลช่างจำปาสักภายในบริเวณวัดซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี แต่ยังคงสภาพสมบูรณ์ยิ่ง จากนั้น นำท่านสู่ตลาดเช้าเมืองปากเซ เพื่อชมวิถีชีวิตชาวเมืองพร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกประเภทสินค้าหัตถกรรม อาทิ ผ้าซิ่นไหม เครื่องเงิน ฝีมือปรานิต สินค้านำเข้าจากเมืองจีนอาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา กระเป๋าหนัง ฯลฯ ราคาย่อมเยา
 
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้า นำคณะมุ่งหน้าสู่ที่ราบสูงโบโลเวน ( Bolaven Plateau ) เป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีของลาว โดยแถบนั้นจะมีน้ำตกเยอะมาก แต่ที่นิยมไปกัน มีหลาย แห่ง อาทิ ตาดผาส้วม ตาดฟาน ตาดเยือง ตาดเลาะ ตาดสักการะ ตาดน้ำพาก ตาดตาเกด ตาดขมึด และตาดเสือ เป็นต้น ( ตาด แปลว่า น้ำตก ) คณะเราจะแวะที่น้ำตกตาดเยื้องซึ่งเป็นน้ำตกที่ยังคงสภาพความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ให้ท่านได้เพลิดเพลินและเก็บภาพเป็นที่ระลึก ระหว่างทางแวะให้ท่านชมทัศนีย์ภาพของไร่กาแฟที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มประเทศAEC อิสระเลือกชิมกาแฟสดรสเยี่ยมจากไร่ตามอัธยาศัย
 
เที่ยง บริการอาหารพื้นเมืองรสเยี่ยมแสนอร่อย ณ ร้านอาหาร จากนั้น นำท่านสู่สวนดอกไม้เมืองหนาวและสตอร์เบอร์รี่ ซึงมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่เป็นพันไร่โดยเจ้าของผู้ประกอบการได้รับสัมประทานที่ดินจากรัฐบาลลาวเพื่อการพัฒนาไม้ดอกและพืชสวนเมืองหนาวเพื่อการส่งออก ภายในสวนมีการจัดโซลนิ่ง เริ่มตั้งแต่บริเวนประตูทางเข้าเป็นไม้ดอกทุ่งทานตะวันเหลืองอร่าม มาถึงทุ่งดอกดาวกระดาย ปรับภูมีทัศน์เป็นสวนริมทะเลสาบและตบแต่งประดับประดาด้วยไหหินอันเป็นเอกลักษณ์ทางโบราณคดีของลาวคือทุ่งไหหินที่แขวงเซียงแขวงอยู่ทางภาคเหนือของลาว น่าดูชมยิ่ง หลังจากนั้นจะเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบที่สุดก็คือ โซลดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกเป็นแปลงมีสีสันสดใสปลูกสลับกันเป็นทิวแถวยาวสุดลูกหูลูกตาน่าดูชมยิ่ง อีกทั้งสวนกุหลาบดอกโตหลากสีและไม้แขวนเช่นกล้วยไม้ป่า หรือตระกุลแวนดา แคทริยา หลากหลายละลานตา ตามด้วยสวนสตอเบอร์รี่ลูกโตที่ปลูกกันเป็นพื้นที่หลายสิบไร่เพื่อป้อมตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นที่น่าดูชมยิ่ง
 
เย็น รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร
 
ที่พัก โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4ดาว สุดหรูเมืองปากเซ
 
วันที่สี่ ปากเซ - กรุงเทพฯ
 
06.30 รับประทานอาหาร (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
07.30 น. ได้เวลาอันสมควรส่งคณะที่สนามบินนานาชาติเมืองปากเซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
09.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV223
 
10.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
ปากเซ ปากซอง จำปาสัก สีทันดร  หลวงพระบาง เวียงวัง เวียงจันทร์   สบายดี...หลวงพระบาง