ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

TAIWAN TIGER สงกรานต์
 
หลวงพระบาง...Fin
 
TAIWAN HOOYAH
 
TAIWAN COLORUL สงกรานต์
 
ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน-จตุรัสบาดิงห์
 
โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : LAO04
จำนวนวัน : 4 วัน
โปรแกรม : พักผ่อนเมืองขุนเขาและสายน้ำ วังเวียง
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง พักผ่อนเมืองขุนเขาและสายน้ำ วังเวียง จุดหมายปลายทางของชาว Backpacker พร้อมเที่ยวชมเมืองนครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พัก 3 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
16ก.พ.62 19ก.พ.62 17,998 17,998 17,998 2,900
08มี.ค.62 11มี.ค.62 16,998 16,998 16,998 2,900
05เม.ย.62 08เม.ย.62 17,998 17,998 17,998 4,900
06เม.ย.62 09เม.ย.62 17,998 17,998 17,998 4,900
12เม.ย.62 15เม.ย.62 17,998 17,998 17,998 4,900
13เม.ย.62 16เม.ย.62 18,998 18,998 18,998 4,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
 
เช้า 07.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ทางเข้าประตู 8 เคาน์เตอร์ W สายการบินลาว เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 10.20 น ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV634 12.30 น. ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 
บ่าย จากนั้น ออกเดินทางไปน้ำตกตาดกวางซีระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้ำตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตก ที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ แล้วเดินทางกลับหลวงพระบาง จากนั้น นำท่านไปสักการะ พระธาตุพูสีที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยว ที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน(ช่วง กพ.-มีค.) มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร วุธิวง (1) จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา(Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย โรงแรม ซันเวย์ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง ตักบาตรเช้า-ตลาดเช้า-วัดวุชุนราช-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-ล่องเรือน้ำโขง-บ้านช่างไห-ถ้ำติ่ง
 
เช้า 05.30 น. ตื่นเช้ากันซักหน่อยร่วม ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบาง ทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและ ความเลื่อม ใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง ( พิเศษชุดตักบาตรเช้าท่านละ 1 ชุด ) จากนั้นชม วัดแสนสุขาราม วัดแสนสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2261 ตามประวัติกล่าวว่าชื่อของวัดมาจากเงินจำนวน 100,000 กีบ ที่มีผู้บริจาคให้เป็นทุนเริ่มสร้างวัดแสนได้รับการบูรณะ 2 ครั้ง โดยช่างสกุลลาว จุดเด่นคือ พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ องค์เดียวภายในแขวงหลวงพระบาง 06.30 น. เที่ยวชม ตลาดเช้า เมืองหลวงพระบางสัมผัสกับวิถีชีวิต พ่อค้า แม่ค้าชาวบ้าน ที่นำสินค้าพื้นเมือง มากมายมาวางขาย 07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (2) จากนั้น ท่านชมวัดวิชุนราชสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่าพระธาตุหมากโมเป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง จากนั้น ชม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางอดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ เมื่อปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่า ทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ จากนั้น ชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (3)
 
บ่าย . เดินทางสู่ท่าเรือลงเรือ ล่องแม่น้ำโขงสู่บ้านช่างไห่และถ้ำติ่ง ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง ล่องเรือถึง บ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรง และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจำหน่าย แล้วล่องเรือต่อสู่ ติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงินนาก ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ จากนั้น ล่องเรือกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง ให้ได้ได้สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะบนเรือ เย็น รับประทานอาหารเย็น พิเศษล่องเรือแม่น้ำโขง พร้อมร้องเพลงคาราโอเกะ (4) เดินทางถึงท่าเรือ นำท่านเข้าสู่โรงแรม ซันเวย์ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม หลวงพระบาง-วังเวียง-บลูลากูน
 
เช้า 07:00น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5 ) 08:00น. จากนั้นอำลาเมืองหลวงพระบางมุ่งหน้าสู่ วังเวียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชม.) 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ. ร้านอาหาร(6)
 
บ่าย 13.00 น. เดินทางสู่ เมืองวังเวียง เมืองแห่ง ขุนเขาและสายน้ำ เคยถูกเลือกเป็นที่ตากอากาศ ของทหารอเมริกัน ในช่วงสงคราว นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ทวีสุข ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า วังเวียงซึ่งได้รับฉายาว่ากุ้ยหลินเมืองลาวเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนดื่มด่ำกับบรรยากาศ จากนั้น. นำคณะเดินทางสู่ “ ถ้าปูคำ “ หรือชาวต่างชาติรู้จักในนาม BlueLagoon ภายในประดิษฐาน พระนอนสำริดจากประเทศไทยครับ ด้านหน้าทางขึ้น ถ้ำปูคำจะมีสระน้ำมรกตที่ใสสะอาด สีเขียวสวยมากๆ และมีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำกันครับ ทางขึ้นไปชมถ้ำนั้นจะสูงชันสักเล็กน้อยครับ แต่ก็เล่นเอาหลายๆคนเหงื่อตกอยู่ไม่น้อยถ้ำปู่คำ เป็นถ้ำขนาดใหญ่มากอีกแห่งครับ มีพระพุทธรูปนอน อยู่ด้านใน มีลำแสงส่องเข้ามาด้านในถ้ำ จากปากถ้ำและช่องเขาอีกด้านสวยงามมากๆ ครับ กิจกรรมในถ้ำปูคำที่เป็นไฮไลท์ ต้องเดินลึกลงไปใน ถ้ำ อาจได้พบเห็น ปูทองคำ ถ้าได้เห็นจะโชคดีมากๆๆๆๆและที่แห่งนี้จะมีกิจกรรมต่างๆให้เล่นกันทั้ง โดดน้ำล่อง สไลน์เดอร์ ล่องห่วงยาง ได้เวลาพอสมควรนำทุกท่านกลับสู่ตัวเมืองวังเวียง 19.00 น. บริการอาหารเย็น ห้องอาหาร ของโรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางท่องราตรีชม บรรยากาศ ของเมืองวังเวียง มีคนขนานนามว่าเมืองปายแห่งที่สองชมร้าน กิน นอน ดื่ม ที่ถูกใจ ชาวตะวันตกจนได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับสู่ที่พัก......ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สี่ วังเวียง-ถ้ำจัง-เขื่อนน้ำงึ้ม-เวียงจันทน์-สุวรรณภูมิ
 
เช้า เช้า ตื่นแต่เช้าชมบรรยากาศตอนเช้าของเมืองวังเวียง 05.30น. Balloons Over Vang Vieng กิจกรรมนี้ แม้จะแตกต่างจากกิจกรรมอื่นๆในวังเวียง แต่ความน่าสนใจอยู่ที่การได้ชมทัศนียภาพ ความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่ล้อมรอบเมืองแห่งนี้เอาไว้ การได้ชมภาพจากมุมสูงด้วยการนั่งบอลลูน เป็นอะไรที่หาชมได้ยากมากท่านใดที่ประสงค์จะขึ้นบอลลูน กรุณาติดต่อกับไกด์ท้องถิ่นค่ะ ( กิจกรรมบอลลูนไม่รวมในค่าใช้จ่าย ค่าขึ้นท่านละ 95USD) 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทที่พัก (มื้อที่ 8) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำจัง คำว่า "จัง" ในที่นี้เขาบอกว่า หมายถึง หนาวเย็นจนตัวสั่นอาการ"จัง" นั้นเอง พอเราได้มายืนหน้าปากทางเข้าถ้ำต้องขอบอกว่าจริงๆ ในถ้ำมีหนาวเย็นมาก เป็นถ้ำที่ทำให้ทุกคนรู้สึกเย็นแบบที่ไม่เคยเที่ยวถ้ำที่ไหนมาก่อน ยิ่งเราเดินเข้าไปด้านในยิ่งเย็น คำว่าถ้ำจัง มีความหมายอีกอย่างหนึ่งด้วยคือ ในสมัยศตวรรษที่19 ถ้ำนี้ถูกใช้เพื่อเป็นที่หลบซ้อนการปล้นสะดมของชาวจีนฮ่อ คำว่า "จัง" ในที่นี่จึงมีความหมายว่า "อดทน" จากนั้น เดินทางสู่ เขื่อนน้ำงึม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515 มีลักษณะเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่กักเก็บน้ำในลำน้ำงึมเอาไว้ เขื่อนน้ำงึมแห่งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากพอสำหรับใช้ในนครเวียงจันทน์ และยังมีเหลือพอส่งออกมาขายทางฝั่งไทย การสร้างเขื่อนน้ำงึมต้องเสียพื้นที่ป่าไปประมาณ 250 ตารางกิโลเมตร ภายในเขื่อนน้ำงึมมีเกาะเล็กเกาะน้อยกระจัดกระจายอยู่หลายร้อยเกาะ เหมือนอ่างเก็บน้ำทั่วๆ ไป เดินทางถึงเขื่อนน้ำงึม ถ่ายรูปบริเวณเขื่อน จากนั้นนำทุกท่านลงเรือล่องอ่างเก็บน้ำของเขื่อน เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ บนเรือที่ล่องบนทะเลสาบ ที่มีความงดงามด้วยเกาะแก่งต่างๆ (มื้อที่ 9)
 
บ่าย จากนั้น ได้เวลาสมควรเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทร์ ท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สัญลักษณ์อันโดดเด่นของชาวนครเวียงจันทน์ จากนั้น นำคณะสู่ สนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทร์ เพื่อเดินทางกลับโดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ LaoAirlines 18.35 น. เดินทางสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ Lao Airlines QV445 19.35 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
เยือนเมืองหลวงพระบาง  หลวงพระบาง...Fin  พักผ่อนเมืองขุนเขาและสายน้ำ วังเวียง