ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS [TG]
 
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน QR (HAN-QR007) 12,900
 
บุโรพุทโธ-บาหลี 5 วัน 4 คืน 29 มิย - 2 กค
 
ดานัง - ฮอยอัน - เว้ 4 วัน 3 คืน
 
เกาหลี Hot Promotion 4 Star In Seoul 5 วัน 3 คืน [XJ] (ทัวร์ ICN-XJ022) 15,900
 
มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถ) 4วัน 3คืน
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : PINWE02
จำนวนวัน : 9 วัน
โปรแกรม : สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 9 วัน
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ. ประเทศอินเดีย - เนปาล 9 วัน 6 คืน (ลัคเนาว์ –สาวัตถี –ลุมพินี –กุสินารา –ราชคฤห์ –คยา –พาราณสี –สารนาถ –ลัคเนาว์) โดยสายการบินไทยสมายล์
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ก.ค.60 14ก.ค.60 29,999 29,999 29,999 29,999
10ส.ค.60 18ส.ค.60 29,999 29,999 29,999 29,999
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพ-ลัคเนาว์
 
19.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทย หมายเลข C ประตู 2 โดยมีพนักงานของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
22:00 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ WE0333
 
วันที่สอง : ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
 
00:20 น. ถึง สนามบินนานาชาติเมืองลัคเนาว์ ประเทศอินเดีย (เวลาอินเดียเร็วกว่าเวลาไทย1.30 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น ออกเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงสู่เมืองสาวัตถี
 
05.30 น. ถึง เมืองสาวัตถี เมืองหลวงของแคว้นโกศล แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ล้างหน้า แปรงฟัน ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ตามอัธยาศัย
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม แล้วนำท่านชม วัดเชตะวันวิหาร ที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานถึง 19 พรรษา เป็นศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาว ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุดกุฏิพระอรหันต์ เช่น พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลีพระอานนท์ พระราหุล พระองคุลีมาลพระกัสสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุที่เคยจำพรรษาในครั้งพุทธกาล
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
15.00 น. ชม บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี อยู่ในบริเวณพระราชวังของพระเจ้า ปเสนทิโกศล เลยพระวิหารเชตวันไปประมาณสามกิโลเมตร ปัจจุบันยังมีเขตเมืองสาวัตถีให้เห็นเป็นกำแพงล้อมรอบเมืองและภายในเมืองก็จะมีอาคารสิ่งปลูกสร้างในอดีตที่ถูกฝังไว้ใต้ดินเป็นจำนวนมากปัจจุบันทางรัฐบาลอินเดียได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นสมบัติของทางการ และกำลังทำการขุดค้นเพื่อหาหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
 
วันที่สี่ : ลุมพินี-กุสินารา-ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา เมืองหลวงของแคว้นมัลละ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5ชั่วโมง
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 
บ่าย ชม ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน นมัสการสถานที่พระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพาน ต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างสถูปไว้เป็นรูปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคล้ายฉัตร 3 ชั้น ซึ่งปรินิพพานนี้อยู่ด้านหลังปรินิพพานวิหารชมปรินิพพานวิหาร เป็นวิหารที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพาน ชมมกุฎพันธเจดีย์ นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิง พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา ลักษณะเป็นเจดีย์อิฐแดงเก่าเรียงเป็นชั้นๆมีขนาดใหญ่มาก
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
 
วันที่ห้า : กุสินารา-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์-นาลันทา
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองไวสาลี สถานที่ทำสังคายนาครั้งที่ 2 หลังจากพุทธปรินิพพาน เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี 1 ใน 6 แคว้นชมพูทวีปในสมัยโบราณ เมืองนี้มีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี, เวสาลี และ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่ง
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 
บ่าย ชมบริเวณคันธเจดีย์ เป็นบริเวณที่กษัตริย์ลิจฉวีได้จัดพิธีต้อนรับพระพุทธองค์ ที่เสด็จมาสู่เวสาลี พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างเสาหินพระเจ้าอโศกมียอดเสาเป็นรูปสิงห์หมอบขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว (เสานี้ต่างจากเสาอื่นๆ ที่มักมีสิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน) ที่นี่ถือว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดมีอายุเกือบ 2300 ปีมาแล้ว ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์ สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารเป็นครั้งสุดท้าย ต่อจากนั้นอีก 3 เดือน จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่กุสินารา ปัจจุบันเหลือแต่ตอซากเจดีย์ เดินทางต่อสู่เมืองนาลันทาระหว่างทางผ่านชมวิถีชีวิตของชาวบ้านตลอดสองข้างทาง
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
 
วันที่หก : นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-ราชคฤห์-เขาคิชกูฏ-คยา
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม แล้วชม มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของพุทธศาสนา สักการะหลวงพ่อองค์ดำที่มีอายุมากกว่า 1 พันปี
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นำท่านขึ้น เขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการและทำสมาธิ ณ กุฏิพระพุทธองค์, กุฏิพระอานนท์ , ถ้ำสุกรชาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์และที่พระเทวฑัตกลิ้งก้อนหินใส่พระองค์ชมวัดอัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจน์ สมควรแก่เวลาแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองคยา
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม นำท่านเข้าที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่เจ็ด : คยา-วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา-พระพุทธเมตตา-พาราณสี
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม แล้วนำท่านชม วัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฎาน และวัดไทย ซึ่งแต่ละวัดมีความงดงามที่แตกต่างกัน แล้วนำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ตามอัธยาศัย
 
จากนั้น นำท่านสู่ มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา สถานที่ประทับตรัสรู้อริยสัจธรรมบรรลุรู้แจ้งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็น พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแห่งเดือนวิสาขะนมัสการสัตตมหาสถาน คือสถานที่ประทับเสวยมุตติสุข 7 สัปดาห์ กราบนมัสการพระพุทธเมตตา เพื่อขอพรภายในวิหารเจดีย์พุทธคยา ให้ท่านได้นั่งปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี เป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสี เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่ สมัยก่อนพุทธกาล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
 
วันที่แปด : พาราณสี-ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู-สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป-ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา-ลัคเนาว์
 
05.00 น. นำท่าน ล่องแม่น้ำคงคา ชม พิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู ชมท่าเผาศพควันไฟไม่เคยดับ ชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมอธิษฐานขอขมาต่อพระแม่คงคา จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 
08.00 น. นำท่าน สู่สารนาถ ชม ธัมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก่อน พุทธศักราช 45 ปี อันเป็นวันอาสาฬหบูชา ชมมูลคันธกุฎิ, ธัมเมกขสถูป, ชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ ภายในมีหัวเสามีหัวสิงห์อยู่ 4 หัว และชม พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนา
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
 
บ่าย นำท่านเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมงสู่เมืองลัคเนาว์
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ SET BOX
 
21.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติลัคเนาว์
 
วันที่เก้า : ลัคเนาว์-กรุงเทพฯ
 
01:20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยสมายล์ WE0334
 
06:25 น. คณะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน TG (ทัวร์ SXR-TG003) 38,900  Sri Lanka 5D3N  อินเดีย-สามเหลี่ยม-แคชเมียร์ 7 วัน 4 คืน