ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ 4D
 
 ไทจง-นั่งกระเช้าเก้าชนเผ่า - ฮวาเหลียน-อารีซัน-ไทเป 6 วัน 5 คืน
 
HOKKAIDO 6D4N ซุปตาร์ เด้ง เด้ง เด้ง กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560
 
Grand Tour New Zealand Nth &Sth 9 Days
 
Mandalay-Inle พระบัวเข็ม  4 Days  APR-SEP
 
Bali-Burobudur-Besakih 5D4N JUNE - NEW YEAR 2018
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : GAMEK04
จำนวนวัน : 11 วัน
โปรแกรม : อเมริกา แคนนาดา นิวยอร์ก แอตแลนด์ติก ซิตี้ วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต 11D7N EK 111,900
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
ทัวร์อเมริกา แคนนาดา นิวยอร์ก แอตแลนด์ติก ซิตี้ วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต 11 วัน 7 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ EK (ทัวร์ JFK-EK001) ***ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,600 บาท *** ***พิเศษ... พักนิวยอร์ก 2 คืน*** กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 กรกฎาคม : 6 – 16
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ก.ค.60 16ก.ค.60 111,900 111,900 111,900 16,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
 
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ ประตู 9 แถว T พบเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก
 
21.05 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 *** คณะเดินทางตั้งแต่ 8 มิ.ย. เป็นต้นไป ออกเดินทาง 21.25 น. ***
 
วันที่สองของการเดินทาง ดูไบ – นิวยอร์ก – เทพีเสรีภาพ – ถนน 5th Avenue
 
00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
 
02.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองมหานครนิวยอร์ก โดยเที่ยวบิน EK203 ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
 
08.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอร์ก (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเที่ยวชม มหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple เมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และที่เจริญที่สุดในโลก และเป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก เป็นเมืองที่มี ตึกระฟ้า ตึกสูงมากที่สุดในโลก ผ่านชมสถานที่สำคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรัลปาร์ค (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน จากนั้นพาท่านลงเรือเฟอร์รี่ เพื่อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่างามของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งเทพีเสรีภาพนี้ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งบนถนน 5th Avenue ถนนชื่อดังที่สุดใจกลางกรุงยอร์ก
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SHERATON TIME SQUARE หรือเทียบเท่า
 
วันที่สามของการเดินทาง นิวยอร์ก – ตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้า เอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารญี่ปุ่น ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นย่าน ไทม์ สแควร์ (Time Square) ย่านการค้าในกลางมหานคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้ายและย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SHERATON TIME SQUARE หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ของการเดินทาง WOODBURY OUTLET – แอตแลนด์ติก ซิตี้
 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่เมืองแอตแลนด์ติก ซิตี้ (Atlantic City) มลรัฐนิว เจอร์ซี่ย์ (New Jersy) เมืองตากอากาศที่ขึ้นชื่อระดับโลกที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนด์ติก รวมทั้งยังเป็นดินแดนแห่งคาสิโนที่ขึ้นชื่อที่สุดฝั่งตะวันออก ได้สมญานามว่า ลาสเวกัสตะวันออก ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าบนถนนบอร์ดวอร์ค (Boardwalk) ซึ่งเป็นทางเดินริมชายทะเลที่สร้างขึ้นจากไม้แห่งแรกของอเมริกาเปิดใช้เมื่อ 26 มิถุนายน 1870 มีความยาวถึง 6 กิโลเมตร โดยตลอดระหว่างเส้นทางเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย หรือสนุกกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโน
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TROPICANA CASINO & RESORT หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้าของการเดินทาง แอตแลนด์ติก ซิตี้ – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี.
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน เริ่มจากจุดกำเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ (Independence Hall) และระฆังแห่งอิสรภาพ (Liberty Bell) ที่ได้ลั่นเมื่อวันประกาศ
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington,D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กับทำเนียบขาว (White House) สถานที่ทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นำอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial) อาคารหินอ่อนที่สร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (Jafferson Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจ้าของหลักการเรื่องการประกาศอิสรภาพ โดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที่ทำงานของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN CHANTILLY // SPRINGHILL CENTREVILLE หรือเทียบเท่า
 
วันที่หกของการเดินทาง วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบันตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย มีวัตถุสิ่งของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์มากกว่า 136 ล้านชิ้น ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบาลร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวดและยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดงอยู่ มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกโดกย 2 พี่น้องตระกูล Wright นำชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น เข้าชม National museum of Natural History ซึ่งสะสมและแสดงตัวอย่างของพันธ์ไม้ สัตว์ ฟอสซิล แร่ธาติ หิน อุกกาบาต และวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ด้านการวิวัฒนาการของมนุษย์ ยังมีห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) ริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า นำท่านเข้าชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช๊อคโกแลตที่เป็นเหมือนกับ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex) มีทั้งส่วนพิพิธภัณฑ์ ช๊อคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร์ 3 มิติ มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON HARRISBURG หรือเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง แฮริสเบิร์ก – แคนาดา – น้ำตกไนแองการ่า – อาหารค่ำบน Skylon Tower
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินสู่น้ำตกยักษ์ไนแองการ่า โดยน้ำตกไนแอการ่า ถ้าฝั่งอเมริกาจะตั้ง อยู่ในบริเวณของเมืองบัฟฟาโร่ (Buffalo) ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแอการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ไนแอการ่า
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
 
บ่าย นำท่านข้ามพรมแดนอเมริกา – แคนาดา เพื่อเข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่าฝั่งแคนาดา (Niagara Falls, Canada Side) เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีปริมาณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหวและละอองไอน้ำที่ทำให้เกิดสายรุ่งเมื่อกระทบกับแสงแดดในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ***หมายเหตุ : บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนนาดา จะมีการตรวจพาสปอร์ตและวีซ่าเข้าประเทศแคนนาดาอีกครั้ง และทางประเทศแคนนาดา ไม่อนุญาตให้นำอาหารทุกชนิด รวมถึงผลไม้ ถั่ว ขนมต่างๆ เข้าประเทศอย่างเด็ดขาด***
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ บนหอคอย SKYLON TOWER เพื่อชมวิวอัน สวยงามของนำตกไนแอการ่าจากมุมสูง อาหารพื้นเมือง นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HILLTON ON THE FALLS หรือเทียบเท่า
 
วันที่แปดของการเดินทาง ล่องเรือไนแองการ่า – เมืองโตรอนโต (แคนาดา)
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ตั้งอยู่บนแม่น้ำ ไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ำตกสามแห่ง คือ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศ (หมายเหตุ : การล่องเรือน้ำตกไนแอการ่า Hornblower Niagara Cruises เปิดให้บริการ วันที่ 1 เมษายน- 30 พฤศจิกายน 2560 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทนำท่านลงสู่ “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังน้ำตก เพื่อชมความงามของน้ำตกไนแอการ่าอย่างใกล้ชิดเป็นการทดแทน)
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโตรอนโต (Toronto) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคน และเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พิพิธภัณฑ์ Royal Ontario เป็นต้น นำท่านสู่ Square One shopping Center เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีร้านค้ามากกว่า 360 ร้านค้า อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำอย่างจุใจ อาทิ เช่น Coach, Guess, Banana republic, American Eagle ฯลฯ รวมไปถึงมีห้างขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในด้วยอย่าง Walmart, Sears และ The Bay
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CHELSEA TORONTO หรือเทียบเท่า
 
วันที่เก้าของการเดินทาง เที่ยวโตรอนโต – ขึ้น CN Tower – สนามบิน
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับอาคารรัฐสภา ของรัฐออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมในสมัยก่อนตั้งอยู่ด้านหน้า, ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall), สวนควีนพาร์ค (Queen’s Park) เป็นต้น
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน จากนั้นนำท่านขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มีความสูงถึง 520 เมตรเป็น หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั่วถึง รวมทั้งทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto Islands) ซึ่งยังเป็นที่สนามบิน ของ Billy Bishop Toronto City Airport ที่ท่านสามารถมองเห็นได้จากบนหอคอยนี้ จากนั้นให้อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้า ที่ห้าง EATON CENTER เต็มไปด้วยร้านค้าแฟชั่นมากมายกว่า 175 ร้านค้า
 
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต
 
21.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK242
 
วันที่สิบของการเดินทาง สนามบินดูไบ
 
***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
 
18.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
 
22.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ EK374
 
วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง กรุงเทพฯ
 
08.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ
 
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
อเมริกา แคนนาดา นิวยอร์ก – แอตแลนด์ติก ซิตี้ วอชิงตัน ดี.ซี. – ไนแอการ่า – โตรอนโต 11 วัน 7 คืน (EK)  อเมริกา เที่ยวอเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก ไนแอการ่า วอชิงตัน ดี.ซี. 9 วัน 6 คืน [BR] 79,900  อเมริกา แคนนาดา นิวยอร์ก แอตแลนด์ติก ซิตี้ วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต 11D7N EK 111,900