ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

 ไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บิงห์
 
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
 
  TAIWAN SUPERSTAR
 
TAIWAN THREE FEVER 5D4N
 
 สบายดี...หลวงพระบาง
 
TAIWAN HAVE FUN SUMMER 4D3N
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : VN04
จำนวนวัน : 4 วัน
โปรแกรม : เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ บินภายในไม่เสียเวลานั่งรถ กินดี ที่พักหรู สายการบินมาตรฐาน นั่งรถจิ๊บ ผจญภัย..ทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง เมืองมุยเน่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสอากาศเย็น ...... และความโรแมนติกที่เมืองดาลัท ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม สนุกสนานกับการช้อปปิ้งในตลาดเบนถั๋น เมนูอาหารทะเลขึ้นชื่อเมืองมุยเน่ // บุฟเฟห์นานาชาติ เมืองโฮจิมินห์ อาหารพื้นเมืองดาลัตเสริฟพร้อม ไวน์ท้องถิ่นเมืองดาลัต
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11พ.ค.61 14พ.ค.61 17,555 17,555 17,555 4,000
26พ.ค.61 29พ.ค.61 18,555 18,555 18,555 4,000
14มิ.ย.61 17มิ.ย.61 17,555 17,555 17,555 4,000
12ก.ค.61 15ก.ค.61 17,555 17,555 17,555 4,000
27ก.ค.61 30ก.ค.61 19,555 19,555 19,555 4,000
10ส.ค.61 13ส.ค.61 19,555 19,555 19,555 4,000
23ส.ค.61 26ส.ค.61 17,555 17,555 17,555 4,000
13ก.ย.61 16ก.ย.61 17,555 17,555 17,555 4,000
27ก.ย.61 30ก.ย.61 17,555 17,555 17,555 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่) ( อาหารว่าง/กลางวัน/เย็น)
 
09.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ (L) สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ท่าน
 
11.20 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VN 600 ( มีบริการอาหารบนเครื่อง) (มื้อที่ 1)
 
12.50 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนามซึ่งตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
 
เที่ยง บริการอาหารว่าง บั๋นหมี ขนมปังฝรั่งเศสไตล์ เวียดนาม (มื้อที่ 2) นำท่านเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล(ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
 
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
 
ที่พัก โรงแรม MUONG THANH /NOVELA MUINE/EMERALD RESORT รีสอร์ทติดริมทะเล ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันสอง ฟานเทียด (มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง -ลำธาร FAIRY STREAM– เมืองดาลัต - วัดมังกร – ถนนคนเดิน( เช้า/กลางวัน/เย็น)
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนกลายเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วนำท่านชม“แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม”ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการ กัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว เนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตา มองไปทางไหนก็ จะเห็นเพียงผืนทรายอันกว้างใหญ่ และท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อนถ่ายรูปและชมวิว ซึ่งจะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถจี๊ปหรือ รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร ( ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมต่างๆและค่าทิปยังไม่รวมในค่าบริการทัวร์ รถจิ๊บนั่งได้ 5ท่าน/คัน ราคาคันละ 700,000 ดอง เงินไทย 1,200บาท )
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
 
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด ดินแดนเจ้าของสมญานาม“ปารีสแห่งอินโดจีน”ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลามดง ระดับความสูงกว่า 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลและมีอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี โอบล้อมด้วยหุบเขาสูง แวดล้อมไปด้วยไร่กาแฟ สวนดอกไม้เมืองหนาวและป่าสน ตัวอาคารบ้านเรือนล้วนปลูกสร้างในแบบสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส เนื่องจากช่วงนั้นเวียดนามตกเป็นเป็นเมืองอาณานิคมของฝรั่งเศส เมืองนี้คือแหล่งพักตากอากาศยอดนิยมของชาวฝรั่งเศสและเศรษฐีนั่นเอง (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
 
จากนั้น เดินทางถึงเมืองดาลัด นำท่านชม เจดีย์มังกร (dragon pagoda) เป็นวัดพุทธนิกายเซนที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ภายในประกอบไปด้วยหอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนามที่มีความสูงถึง 37 เมตร และผนังด้านบนภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใส บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน นอกจากนี้ ผู้ที่มาเยือนยังสามารถผ่อนคลายอารมณ์ ได้จากการชมทะเลสาบเล็ก ๆ และสวนดอกไม้ได้อีกด้วย
 
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 6)
 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน เมืองดาลัด อิสระให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัย
 
ที่พัก โรงแรม La Sapinette Hotel Dalat ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม เมืองดาลัต – สวนดอกไม้เมืองหนาว – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดติ๊กลาม –น้ำตกดาทันลา- พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน –โบสถ์โดเมนมารี – สถานีรถไฟดาลัด - ตลาดกลางคืนดาลัต - เมืองดาลัต (เช้า/กลางวัน/ค่ำ)
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 7) จากนั้น นำท่านเที่ยวเมือง เมืองดาลัด ดินแดนเจ้าของสมญานาม“ปารีสแห่งอินโดจีน”ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลามดง ระดับความสูงกว่า 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลและมีอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี โอบล้อมด้วยหุบเขาสูง แวดล้อมไปด้วยไร่กาแฟ สวนดอกไม้เมืองหนาวและป่าสน ตัวอาคารบ้านเรือนล้วนปลูกสร้างในแบบสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส เนื่องจากช่วงนั้นเวียดนามตกเป็นเป็นเมืองอาณานิคมของฝรั่งเศส เมืองนี้คือแหล่งพักตากอากาศยอดนิยมของชาวฝรั่งเศสและเศรษฐีนั่นเอง นำท่านเที่ยวชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี และหากต้องการที่จะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็จะต้องไป สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้ทำการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ ที่มีมากมาย
 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิว ของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได้ ทั้งเมือง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม จากนั้นนำท่าน ชมวัดติ๊กลาม เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา สมควรแก่เวลานำท่านนั่ง รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (ThacDatanla)น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด
 
เที่ยง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
 
จากนั้น ระลึก จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน ที่ประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดท้ายที่ สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอำนาจอีกด้วย!! ท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ โบสถ์โดเมนเดมารี ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเตี้ย ๆ บนถนนโงเกวี่ยนตัวอาคารเป็นสีชมพู สร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2483 – 2485 โดยภริยาขอ งผู้ว่าการอินโดไชน่าชาวฝรั่งเศส จากนั้นแม่ชีของทางคอนแวนต์เริ่มมีรายได้จากการการปลูกและขายพืชผักผลไม้ แต่ภายหลังได้เปลี่ยนให้เป็นสวนดอกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน และคนทั่วไป จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟดาลัด ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2486 เป็นสถานีรถไฟขนาดเล็กที่มีความน่าสนใจอยู่ที่รถไฟเครื่องจักรไอน้ำแบบดั้งเดิม ที่ยังต้องใช้ถ่านไม้ในการเผาไหม้ของเครื่องจักร โดยนักท่องเที่ยวสามารถดื่มด่ำกับประสบการณ์นั่งรถไฟเครื่องจักรไอน้ำผ่านพื้นที่ชนบทเป็นระยะทางราว 5 กิโลเมตร เข้าไปสู่หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีชื่อว่า Trai Mat โดยรถไฟเครื่องจักรไอน้ำนี้จะเปิดให้บริการเพียง 5 เที่ยวต่อวันเท่านั้น และจำต้องมีผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 4-5 คน จึงจะสามารรถเปิดการเดินรถในแต่ละเที่ยวได้ นำท่านชอปปิ้งถนนคนเดิน Night Market เมืองดาลัด ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการอาหารเย็น พิเศษ++ พร้อฟเสริฟไวน์ดาลัต ขึ้นชื่อ (มื้อที่ 9)
 
ที่พัก โรงแรม La Sapinette Hotel Dalat ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ เมืองดาลัต – เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง- ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน-สนามบินสุวรรณภูมิ (เช้า/กลางวัน)
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 10) หลังรับประทานอาหารนำท่านเข้าสู่สนามบินเมืองดาลัด
 
08.35 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยเที่ยวบินที่ VN 1381
 
09.20 น. เดินทางถึงสนามบินเตินเซนเหยิดนครโฮจิมินห์หลังผ่านการตรวจทาง สนามบินเรียบร้อย แล้วนำท่านเดินทางสู่โฮจิมินห์
 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (มื้อที่ 11)
 
บ่าย จากนั้นนำท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบถส์ทรงสูงที่สร้างในสมัยเวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นโบถส์ประจำเมืองไซ่ง่อนและใกล้ๆกันนำท่านชม ศาลาไปรษณีย์กลาง เป็นอาคารทรงยุโรปภายในสวยงามมากจากนั้นชมผ่านอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ซึ่งตั้งอยู่หน้าศาลาว่าการ ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนทัน กับสินค้าราคาถูกจนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 
17.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VN 603 ( มีบริการอาหารบนเครื่อง)
 
18.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่   ไฮฟอง ฮาลอง ฮานอย  ฮานอย ซาปา