ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

Smile Dream Taiwan สงกรานต์ สำเริง สำราญใจ
 
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
 
XIN CHAO…ฮานอย-ซาปา
 
เนปาลสุขใจ ในอ้อมกอดหิมาลัย
 
TAIWAN TIGER WINTER
 
TAIWAN สีสันตะวันออก
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : SMK02
จำนวนวัน : 5 วัน
โปรแกรม :  OPENING MONGOLIA WINTER
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
โดยสายการบินแห่งชาติมองโกเลียนแอร์ไลน์ (OM) นอนเกอร์....ขี่สุนัขลากเลื่อน...ตะลุยความหนาว ณ ลานสกี….สไตล์มองโกเลีย ***เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์บินตรงสู่มองโกเลีย เตรียมพร้อมเทศกาลหิมะที่กำลังจะมาถึง*** ***เยือนดินแดนนักรบมองโกเลีย ดินแดนแห่งธรรมชาติที่เงียบสงบ ชมวิถีชีวิตเรียบง่าย ***เปิดประสบการณ์ สนุกสนานกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน สุดน่ารัก ที่ทุกท่านจะได้สัมผัสด้วยตาตัวเอง ***พักกระโจม (GER) แบบชาวโนเมดแท้ สไตล์มองโกเลีย หากมาแล้วห้ามพลาด พร้อม
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
16ก.พ.62 20ก.พ.62 31,999 31,999 31,999 5,500
23ก.พ.62 27ก.พ.62 31,999 31,999 31,999 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 
เช้า -
 
บ่าย 20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน Mongolian Airlines ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ Q โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนร้บ และอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและเอกสารก่อนการเดินทางแก่ท่าน 22.55 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) ประเทศมองโกเลีย (BKK-ULN) โดยสายการบิน มองโกเลียนแอร์ไลน์ Mongolian Airlines (MIAT) เที่ยวบินที่ OM702 เที่ยวบินที่ OM702 มีบริการเสริฟอาหารร้อน เครื่องดื่ม และของว่างบนเครื่องบิน
 
วันที่สอง สนามบินเจงกิสข่าน – โรงแรม –จตุรัสซัคบาทาร์ - วัดกานดัน - ตลาดท้องถิ่น Black Market -พิพิธภัณฑ์ Bogd Khaan Winter Palace Museum– ZAISAN HILL –DEPARTMENT STORE SHOPPING – ที่พัก
 
เช้า 06.05 น. เดินทางถึงสนามบินเจงกิสข่าน เมืองอูลานบาตอร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร เมืองอูลานบาตอร์เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมองโกเลีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ กว่าจะมาเป็นอูลานบาตอร์ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองมาหลายครั้งจนสรุปเมื่อปี 1924 ซึ่งมีความหมายว่าวีรบุรุษสีแดง เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดัมดิน ซัคบาตอร์ (Damdin Sukhbaatar) ผู้นำการปฏิวัติการปกครองและการประกาศอิสรภาพจากจีนของมองโกเลียปัจจุบันเมืองหลวงแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ จากนั้นให้ท่านได้พบ พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) มารอรับท่านที่ทางเข้าสนามบิน เช้า นำท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม Khuvsgul Lake Hotel หรือเทียบเท่า นำคณะเดินทาง เยี่ยมชม จตุรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar Square) ชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของ เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นซัคบาทาร์ ผู้ประกาศ อิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี ค.ศ.1921 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอูลานบาตอร์ เป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดงานพาเหรดต่างๆ ไฮไลท์ของที่นี่คือการไปเยี่ยมชมรูปปั้นของดัมดิน ซัคบาตอร์ (Damdin Sukhbaatar) ผู้นำการปฏิวัติในปี 1921 ที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางจัตุรัส ในบริเวณใกล้เคียงกันนั้นมีรูปปั้นของเจงกิสข่านตั้งอยู่ด้วย เรียกได้ว่าไปที่เดียวได้เห็นรูปปั้นบุคคลสำคัญของมองโกเลียถึงสองคน นอกจากนี้ในบริเวณจัตุรัสยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญอีกหลายแห่ง ทั้งอาคารรัฐสภา พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานต่างๆ มากมาย จากนั้นนำท่านชม วัดกานดาน (Gandantegchilen Monastery) ชาวมองโกเลียส่วนใหญ่คือชาวพุทธที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศเนปาล วัดกานดานคือวัดใหญ่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธของมองโกเลีย เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สร้างโดยท่านข่านโบกด์ ราวปี ค.ศ.1835เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศุนย์รวมจิตใจ ของชาวพุทธในมองโกเลีย ชื่อวัดมีความหมายว่า สถานที่ที่มีความสุขอย่างสมบรูณ์แบบ ภายในพระวิหารประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร ซึ่งมีความสูงถึง 20 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาด BLACK MARKET ให้ท่าน ช้อปปิ้งอุปกรณ์กันหนาว รองเท้า ถุงมือ หรือหมวกพื้นเมือง ณ ตลาด Black Market ซึ่งเป็นตลาดที่ชาวมองโกเลียจะมาจับจ่ายสินค้าอุปกรณ์ เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆ ท่านจะได้พบกับสินค้าราคาถูกคุณภาพใช้งานได้สำหรับกันหนาวที่มองโกเลีย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง SUPER MARKET เพื่อเลือกซื้อของก่อนเดินทางไปยัง CAMP เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ร้าน SILK ROAD
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Bogd Khaan Winter Palace Museum ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงสิ่งของที่ชาวมอง โกล สมัยอดีตใช้งาน และประดิษฐ์ขึ้นจริงซึ่งประกอบไปด้วย งานหัตถกรรมที่มีลวดลายสวยงามอันเป็น เอกลักษณ์ของชาวมองโกล รวมทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการสิ่งของเครื่องใช้ ของบรรณาการ และของสะสมที่ถูกใช้ในสมัยราชวงศ์ของพระราชาองค์สุดท้ายของมองโกเลีย จากนั้นนำท่านขึ้นชม อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Hill) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองถือเป็นจุดชมวิวที่อยู่สูงเหนือเมืองขึ้นไป แต่ยิ่งสูงกลับยิ่งสวย ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตอร์ได้รอบเมืองแบบ 360 องศา สร้างเพื่อให้เกียรติแก่ฝ่ายสัมพันธมิตรของทหารมองโกเลียและโซเวียตที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สอง อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนใต้ของเมืองอนุสาวรีย์แห่งนี้มีภาพวาดที่ระลึกเป็นวงกลม ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงฉากต่างๆเช่นโซเวียตสนับสนุนการประกาศเอกราชของมองโกเลียในปีพ. ศ. 2464 ความพ่ายแพ้ของกองทัพญี่ปุ่นKwantung โดยโซเวียตที่ KhalhkinGol บนพรมแดนมองโกเลียในปี 1939 เป็นต้น ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตอร์ได้ทั้งเมือง (Zaisan Memory Hill) จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อ สินค้า ห้าง STATE DEPARTMENT STORE นี้เป็นห้างอยู่ใจกลางเมืองอูลานบอตอร์ อยู่ใกล้ๆจตุรัสซุกบาทา มีซุปเปอร์มาร์เก็ตสำหรับซื้อของกิน ของใช้ ของฝาก ถ้าใครหนาวขาดอุปกรณ์ก็มาหาซื้อได้ โดยเฉพาะอุปกรณ์ กันหนาว ที่นี่มีราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย อาทิเช่นNORTHFACE,UNDER URMOUR , NIKE ,รองเท้าสำหรับปืนเขา เดินป่า , เครื่องใช้ไฟฟ้า , ของที่ระลึกต่างๆเป็นต้น เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเจงกิสข่าน ค่ำ รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู THE BULL HOT POT ( เมนู ชาบู สไตล์มองโกเลียน เสริฟพร้อมเนื้อวัว เนื้อม้า เนื้อไก่ เนื้อแกะ เสริฟคู่พร้อมผักสด ) พักที่ โรงแรม Khuvsgul Lake Hotel ระดับ 4 ดาว ย่านใจกลางเมือง หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม SUPERMARKET - Turtle Rock – แวะชมสินค้าพื้นเมือง – เดินทางไปยัง GER CAMP – ทดลองขี่ สุนัขลากเลื่อน ( Dog Sledding ) – พักเกอร์
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง SUPER MARKET เพื่อเลือกซื้อของก่อนเดินทางไปยัง CAMP จากนั้นแวะชม Turtle Rock หินเต่า หินที่มีรูปร่างคล้ายเต่าขนาดใหญ่ สวยงามโดยวิวทิวทัศน์โดยรอบปกคลุมด้วยหิมะ และให้ท่านได้แวะทางตอนใต้ของอุทยาน ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาสำหรับนักท่องเที่ยว ระหว่างทาง ระหว่างทาง ให้ท่านได้ แวะชมสินค้า พื้นเมือง ทำจากเครื่องหนัง อาทิเช่น พวงกุญแจหนัง ปกพาสปอร์ต ทำจากหนัง เป็นของที่ระลึก ของฝากคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก at GURU GER CAMP “GURU ECO COMPLEX CAMP” หรือเทียบเท่า ค่าย Guru Ger ตั้งอยู่ในพื้นที่อันสวยงาม ห่างจาก Ulaanbaatar 53 กม. ค่ายเป็นหนึ่งในไม่กี่ค่าย Ger ที่ทำงานตลอดทั้งปี วันนี้เราจ ะ พักเกอร์(GER) หรือ กระโจม ภายในที่พักมีเตียงนิ่มผ้าห่มหนานุ่มมีเตาสโตฟแบบใช้น้ำมันเตาให้ความอบอุ่นได้นานกว่าเตาแบบฟืน (ต้องเติมฝืนทุกๆ 3 ชั่วโมง) เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารกลางวัน ณ แคมป์กระโจม
 
บ่าย นำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่สนุกสนานกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน บนพื้นหิมะหนาๆ มีชื่อว่า "Mongol Dog Sledding หรือ มองโกล ด็อก สเลดดิ้ง" (รวมค่าบริการเรียบร้อยแล้ว) ริเริ่มโดย สองสามีภรรยาคู่หนึ่ง ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ฮอลลีวูด และอยากให้นักท่องเที่ยวได้ลองสัมผัสประสบการณ์การนั่งรถลากเลื่อน ที่ผูกติดกับฝูงสุนัข ชมความสวยงามของป่าและริมฝั่งแม่น้ำตูล ท่ามกลางอุณหภูมิที่ลดต่ำถึง -40 องศาเซลเซียส สุนัขทุกตัวเลี้ยงมากับมือ ตั้งแต่มันเกิด พวกเขาจึงรู้นิสัย และพฤติกรรมของมันเป็นอย่างดี และรู้ว่าสุนัขตัวใดทำงานได้ดีกับตัวใด จึงสามารถจัดกลุ่มการวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองของมองโกเลีย Mongol Nomadic family ในค่าย Mongol Nomadic Ger Camp นั่นคือการได้ชมการดำเนินกับชาวมองโกเลีย โนแมดส์ (Nomad-ชาวเผ่าเร่ร่อน)แท้ๆ Nomad คือ ชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนในมองโกเลีย พวกเขาย้ายถิ่นฐานกันหลายครั้ง เพื่อหาแหล่งอาหารและน้ำสำหรับสัตว์ทั้งหลายของพวกเขา โดยส่วนใหญ่แล้ว พวกเขาจะย้ายกลับมาที่เดิมหลังสิ้นสุดหน้าหนาวในทุกๆปี พวกเขาจะย้ายที่อยู่ทั้งหมด 4-5 ครั้งต่อปี เพื่อหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขา ที่เป็น HIGHT LIGHT ของโปรแกรม ให้ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ชม ได้ทดลองชิมฟรี ผลิตภัณฑ์จากนม จามรี (yaks)และชิมรสชาตินมสดแท้ๆ และ เหล้า ให้ท่านได้ทดลองสวมใส่ชุดมองโกเลียฟรี !!! ค่ำ รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ แคมป์กระโจม (บาร์บีคิวมองโกเลีย) หลังรับประทานอาหารค่ำร่วมเรียนรู้วิธีการเล่นเกมแบบชาวมองโกล พร้อมสังสรรค์พบปะกับชาวคณะ มีกิจกรรมเกมส์ให้ท่านได้ร่วมเล่นสนุกภานในแคมป์ สนุกสนานไปกับบรรยากาศสุดอบอุ่นผิงไฟในกระโจมแบบชาวมองโกเลียนแท้ๆ พักที่ GURU ECO COMPLEX CAMP, GORKHI-TERELJ NATIONAL PARK (ที่พักแบบกระโจม ของชาวมองโกเลีย, และจะมีพนกังานเข้ามาเติมเชื้อไฟใหค้วามอบอุ่นทุกประมาณ 2 ชม.-3 ชม ห้องน้ำจะเป็นแบบห้องน้ำรวม
 
วันที่สี่ อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน -สกีรีสอร์ท SKY RESORT-บนเขา Bogd Khaan – ที่พัก
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ แค้มป์ ที่พัก อาหารเช้า มีบริการ ไข่ดาว ขนมปัง ไส้กรอก จากที่พัก จากนั้นระหว่างทางให้ท่านได้เข้าชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน ให้ท่านได้เดินขึ้นชม ด้านหน้าเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ 40 เมตร (130 ฟุต) ของท่านเจงกีสข่านขี่บนหลังม้า ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทางตะวันออกของเมืองหลวงมองโกเลียอูลานบาตอร์ รูปปั้นนี้ชี้ไปทางทิศตะวันออก ซึ่งว่ากันว่าไปทางจุดกำเนิดของเขา พื้นที่รูปปั้นหลักจะถูกล้อมรอบด้วย200 ger (กระโจม)และด้านในขึ้นสู่จุดชมวิวที่คุณสามารถขึ้นไปถ่ายภาพกับ เจงกิสข่านได้อย่างสวยงาม ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร SKY SKI RESORT อาหาร SET MENU ไก่ /ปลา / เนื้อแกะ ให้ท่านสามารถเลือกได้ 1 อย่าง สำหรับ Main Course
 
บ่าย จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท SKY RESORT สถานที่เล่นสกีที่ได้รับความนิยมสำหรับการเล่นสกีของประเทศ มองโกเลีย ลานสกีได้รับการออกแบบตามระดับมาตรฐานสากล โดยพ้ืนที่ถูกแบ่ง สำหรับผู้ที่เริ่มเล่นเลื่อน ไปจนถึงระดับ ADVANCE ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้มากมาย ไม่ว่าจะ เป็นที่พักโรงแรม ร้านอาหาร มินิมาร์ท ฟิ ตเนส สปา หรือ คลับ เฮาส์ ให้ ท่านที่หลงใหลในการเล่นสกีหรือจะสนุกตื่นเตน้กบัความเร็วของสโนวบ์อร์ดที่ไหลเลื่อนลงมาจากเนิน สกีบนภูเขาได้อย่างเต็มที่ (ค่าอุปกรณ์การเล่นสกี+ชุดเล่นสกี+รองเท้า+กระเช้า+ ครูฝึกสอนเล่น ท่านละ 30 USD /(ในราคาดังกล่าวต้องมีจำนวนผู้เล่นถึง 10 ท่านจึงจะมีครูฝึกสอนเล่นให้บริการ) ค่าสโนว์บอร์ดดิ้ง ท่านละ $35 USD และห่วงยางเนินหิมะ ท่านละ 10 USD ) ค่ำ รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน YU LONG RESTAURANT พักที่ โรงแรม Khuvsgul Lake Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า เลือกซื้อสินค้าโรงงานทำเสื้อผ้าแคชเมียร์ GOBI Cashmere และ ของที่ระลึก - สนามบินอุลานบาตอร์ –กรุงเทพ
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นชมสินค้าจาก โรงงาน GOBI Cashmere เยี่ยมชมพร้อมจับจ่ายสินค้าคุณภาพสูงจากโรงงาน ท่านจะได้จับจ่ายสินค้าจากโรงงานโดยตรงซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านการตรวจ QC. มาอย่างดี ผ้าทนทานแข็งแรง ผ่านการตรวจ QC. มาอย่างดี ผ้าทนทานแข็งแรง เนื้อสัมผัสนุ่มนวล อาทิเช่น ผ้าพันคอ ถุงมือ ถุงเท้า รวมทั้งเสื้อผ้าที่ได้รับการออกแบบดีไซน์มาอย่างทันสมัย ให้ท่านเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู BD BARBEQUE บาร์บีคิว มองโกโลเลีย (ใช้เวลารับประทานประมาณ 2 ชม.)
 
บ่าย 16.35 น. เหิรฟ้าเดินทางกลับสู่ประเทศไทย บริการโดยสายการการบินมองโกเลียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OM701 (มีบริการเสริฟอาหารร้อน+เครื่องดื่ม+ของว่าง บนเครื่องบิน ) 21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพความประทับใจ
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
 OPENING MONGOLIA WINTER