ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

ไฮฟอง ฮาลอง ฮานอย
 
ปากเซ ปากซอง จำปาสัก สีทันดร
 
ฮานอย ซาปา
 
ไฮฟอง ฮานอย ซาปา
 
LUXURY FANSIPAN
 
  TAIWAN SUPERSTAR
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : SDT-04
จำนวนวัน : 4 วัน
โปรแกรม :  TAIWAN MY HEART GO
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
TAIWAN MY HEART GO 4D3N โดยสายการบิน CHINA AIRLINES(CI) – ไทเป–ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน GAO MEI WETLANDS ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–อุทยานเหยหลิ่ว–จิ่วเฟิ่น โปรแกรม พิเศษ !!! สาวก Rilakkuma ห้ามพลาด คาเฟ่ สุดน่ารัก เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สะพานคู่รัก LOVER BRIDGE แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึกไทเป101- สัมผัสรถไฟความเร็วสูง เมนูพิเศษ++ พระกระโดดกำแพง //สุกี้ชาบู ชาบู //ปลาประธานาธิบดี
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09มิ.ย.61 12มิ.ย.61 19,888 19,888 18,888 3,900
23มิ.ย.61 26มิ.ย.61 20,888 20,888 19,888 3,900
07ก.ค.61 10ก.ค.61 20,888 20,888 19,888 3,900
22ก.ย.61 25ก.ย.61 20,888 20,888 19,888 3,900
06ต.ค.61 09ต.ค.61 21,888 21,888 20,888 3,900
13ต.ค.61 16ต.ค.61 22,888 22,888 21,888 3,900
20ต.ค.61 23ต.ค.61 22,888 22,888 21,888 3,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง –GAO MEI WETLAND - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
 
เช้า 05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ROW ประตู 8 .เคาท์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ 08.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI838 (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง) 12.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง
 
บ่าย ระหว่างทางบริการอาหารว่าง + ชานม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ GAO MEI WETLAND เป็นสถานที่ยอดฮิตอีกแห่งของไถจง มีทรรศนียภาพที่สวยงามอยู่ติดกับทะเลทางฝั่งตะวันตกของไต้หวัน ทำให้เวลาถ่ายรูปออกมาแล้วเหมือนไปยืนอยู่ที่ขอบโลก เพราะไม่มีตึกหรืออะไรมากั้นกลางเลย ประกอบกับหากเดินทางไปในช่วงฟ้าเปิด แสงสวย ฝนไม่ตกแล้วล่ะก็ ช่วงเย็นๆ คุณจะพบกับวิวของพระอาทิตย์ตกดิน ทำให้ภาพครอบครัว หรือภาพที่ถ่ายออกมาเหมือนมีสีแดงส้มระบายอยู่ด้าน จุดชมวิวกังหันลมพร้อมพระอาทิตย์ตกดินชื่อดังของเมืองไถจง
 
เย็น ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ..เมนูอาหาร ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดนี้มี ทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย มีอะไรน่าสนใจสำหรับคนทุกเพศทุกวัยด้วยความที่ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฟ่งเจี่ย จึงมีสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นและวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากด้วย สินค้าขึ้นชื่อได้แก่ รองเท้ากีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS เป็นต้น
 
พักที่ โรงแรม HOTEL HALF TAICHUNG หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สอง ไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – แวะชิมชา – วัดเหวินอู่ - ไทเป –ร้านขนมพายสัปปะรด - ซีเหมินติง
 
เช้า เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้น ระหว่างทางให้ท่านแวะชิมชาท้องถิ่นขึ้นชื่อเป็น ของฝากทางบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินอู่ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ และเทพกวนอู เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมาสักการะและขอพรด้านการศึกษา เพราะเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญา และและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายพันปีว่า การได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะทำให้ได้ประสบพบแต่ความซื่อสัตย์ มีคนจงรักภักดีต่อผู้ที่บูชา ปราศจากคนปองร้ายและเชื่อว่าจะสามารถฝ่าฟัน หรือต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตไปได้ด้วยดี คิดการวางแผนหน้าที่การงานใดๆ ก็จะประสบความสำเร็จ
 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป แวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก ขนมต่างๆนานชนิด ให้ทุกท่านได้ลองชิม เลือกซื้อก่อนเดินทางกลับบ้าน
 
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป แวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก ขนมต่างๆนานชนิด ให้ทุกท่านได้ลองชิม เลือกซื้อก่อนเดินทางกลับบ้าน
 
วันที่สาม ไทเป –อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – สะพานคู่รักตั้นสุ่ย Tamsui lover’s bridge - ย่านถนนคนเดินตั้นสุ่ย
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง จึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทำให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน
 
เที่ยง รับประทานอาหาร เมนูอาหารจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปยัง ย่านถนนตั้นซุ่ย หรือที่รู้จักกันในนามเมืองท่าโรแมนติก ตั้งอยู่ เมืองนิวไทเป เป็นศูนย์กลางของการจัดส่งสินค้า และเป็นเขตการค้าสำคัญของไต้หวันทางตอนเหนือ ...พาทุกท่านเยี่ยมชม สะพานแห่งความรัก หรือ Tamsui lover’s bridge เป็นสะพานทอดยาวไปเหนือระดับน้ำทะเลตรงปากแม่น้ำ ถือเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งสะพานแห่งความรักนี้มีลักษณะเป็นสะพานโค้งสีขาวและเสาสูงที่โยงสายเคเบิลคล้ายกับเรือใบที่กำลังกางใบ และมีการประดับไฟที่ขอบสะพานทุกๆยามค่ำคืนเพื่อความสวยงามและสามารถเปลี่ยนสีสลับกันไปได้ด้วยซึ่งจะยิ่งเพิ่มบรรยากาศความโรแมนติกมากยิ่งขึ้นไปอีก ป้อมปราการเก่าและเป็นบ้านกงศุลสไตล์อังกฤษแบบสมัยก่อน ต่อด้วย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทาง ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่
 
เย็น อิสระประทานอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง พักที่ โรงแรม LOOK HOTEL ระดับ 3 ดาว
 
วันที่สี่ ไทเป – GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Rilakkuma Café - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - นั่งรถไฟหัวจรวด – GLORIA OUTLET - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำ ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ยังมีสินค้าชนิดอื่นให้ท่านได้เลือกชม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อส ร้างเป็นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ภัตตาคาร Rilakkuma Café สาหรับสาวกริละคุมะเลย ร้านน่ารักมาก สามารถถ่ายรูปได้ เป็นอีกหนึ่ง คาเฟ่ ที่ขอตกแต่งตามสไตล์ตัวการ์ตูนที่กำลังมาแรงได้แก่ Rilakkuma นั่นเอง ภายในบรรยากาศ ร้านที่ถูกเนรมิตและประดับประดาไปด้วยหมี Rilakkuma ช่างดึงดูดให้สาวกแฟนคลับของเจ้าหมีตัวนี้เหลือเกิน เพราะมาแล้วไม่ผิดหวังจริง ๆ คุณจะได้ถ่ายรูปในภายในร้านอย่างเก๋ไก๋ พร้อมทั้งชิมอาหารคาวหวานที่มีหมีน้อย Rilakkuma น่ารัก ๆ อยู่เต็มไปหมด
 
จากนั้น เที่ยง รับประทานอาหาร เมนูอาหาร ร้านเคเฟ่ Rilakkuma Café จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป ตึกไทเป 101 บริเวณด้านนอก เป็นตึกที่มีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำ หน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว และมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ จากนั้นให้ท่านได้สัมผัส รถไฟความเร็วสูง นั่งรถไฟหัวจรวดจากสถานี ไทเปเมนสเตชั่น ไปยังสถานีเถาหยวน เพื่อให้ท่านได้สัมผัส รถไฟความเร็วสูง แห่งที่สองของเอเซียได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2006 ที่ผ่านมานี้เองซึ่งมีความเร็วยาวถึง 300 กม./ชม. และมีความ ทันสมัยสะดวกสบายที่สุด (เหมือนกับชินคันเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น) เชิญได้สัมผัสความเร็วของรถไฟอย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ GLORIA OUTLET แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ล่าสุดของไต้หวัน อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น COACH, LOEWE, AMANI,TOD’S, MICHAEL KORS และอีกมากมายได้ตามอัธยาศัย เย็น อิสระประทานอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง จากนั้นได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ ก่อนเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 22.35 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI837 01.20 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
  TAIWAN SUPERSTAR      TAIWAN TAKE A BREAK 3D2N  TAIWAN THREE FEVER 5D4N