ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

 OPENING MONGOLIA WINTER
 
Smile Dream Taiwan สงกรานต์ รอบเกาะ Grand Unique
 
TAIWAN TIGER WINTER
 
เยือนเมืองหลวงพระบาง
 
Vietnam Must To Go
 
TAIWAN สีสันตะวันออก
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : SXC02
จำนวนวัน : 4 วัน
โปรแกรม : COLORFUL SAPA
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
พิเศษ!! ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ สัมผัสการนั่งรถไฟสุดฟินที่ซาปา+พิชิตยอดเขาฟาซีปัน อาหารพิเศษ!!! สุกี้ทะเลแซลมอน+ไวน์แดง
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
15ก.พ.62 18ก.พ.62 12,988 12,988 12,988 3,000
17ก.พ.62 20ก.พ.62 12,988 12,988 12,988 3,000
22ก.พ.62 25ก.พ.62 11,988 11,988 11,988 3,000
08มี.ค.62 11มี.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,000
10มี.ค.62 13มี.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,000
15มี.ค.62 18มี.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,000
17มี.ค.62 20มี.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,000
05เม.ย.62 08เม.ย.62 11,988 11,988 11,988 3,000
07เม.ย.62 10เม.ย.62 11,988 11,988 11,988 3,000
10เม.ย.62 13เม.ย.62 13,988 13,988 13,988 3,000
12เม.ย.62 15เม.ย.62 15,988 15,988 15,988 3,000
14เม.ย.62 17เม.ย.62 15,988 15,988 15,988 3,000
17เม.ย.62 20เม.ย.62 12,988 12,988 12,988 3,000
19เม.ย.62 22เม.ย.62 11,988 11,988 11,988 3,000
10พ.ค.62 13พ.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,000
12พ.ค.62 15พ.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,000
17พ.ค.62 20พ.ค.62 13,988 13,988 13,988 3,000
19พ.ค.62 22พ.ค.62 12,988 12,988 12,988 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย
 
เช้า 12.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G เคาน์เตอร์สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VJ)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 
บ่าย 15.20 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงไฮฟอง โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ) เที่ยวบินที่ VJ906 17.15 น. เดินทางถึงสนามบิน ท่าอากาศยานแคท บิ เมืองไฮฟอง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมืองไฮฟอง หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชม.) เข้าพักที่ Moon View Hotel (หรือเทียบเท่า)
 
วันที่สอง ฮานอย–ซาปา - นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเช้าฟานซิปัน - LOVE MARKET
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2) นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองซาปา (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดในโลก เมืองซาปาเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเมืองหนาวจึงมีการทำนาขั้นบันไดตามลาดไหล่เขาทอดตัวเรียงรายกันอย่างสวยงามจำนวนมาก อีกทั้งเมืองซาปายังเคยเป็นเมืองพักตากอากาศของชาวฝรั่งเศสในสมัยก่อน รวมทั้งเป็นเมืองพักตากอากศของชาวต่างชาติและชาวเวียดนามยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
 
บ่าย จากนั้น นำท่านสัมผัสการนั่งรถไฟ ชมวิวเมืองซาปาที่เชื่อมตัวเมืองซาปากับท่ากระเช้าขึ้นฟานซิปัน จากในเมืองชมวิวหุบเขาสวยๆตามไหล่ทางคุ้มค่ากับการได้มาเห็น จากนั้นท่านสู่สถานีกระเช้า นั่งกระเช้าข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) อาหารพิเศษ++สุกี้ทะเลรวม และ ไวน์แดงเริศรส หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขา ที่ได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ นำท่านเข้าสู่ที่พัก NORTH STAR SAPA หรือเทียบเท่า ใกล้ถนนคนเดิน
 
วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5) นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต หมู่บ้านชาวม้งโบราณของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่รายล้อม หมู่บ้านอย่างสวยงาม รับลมเย็นปะทะหน้า พร้อมชมพื้นที่เพาะปลูกนาขั้นบันไดของชาวม้ง พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตร และสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านจากชาวบ้าน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหาร เดินทางเข้าสู่ฮานอยตามเส้นทางเดิม
 
บ่าย นำท่านเดินทางต่อไปยังวัดหงอกเซิน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบคืนดาบ (ฮว่านเกี๋ยม) บนเกาะหยกซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ สามารถข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้ามสะพานเทฮุก หรือสะพานแสงอาทิตย์มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอยนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกันเสมอ ปัจจุบันกลางทะเลสาบมีหอคอยเล็กๆ ชื่อว่าหอคอยเต่า ตั้งไว้เพื่อเชื่อมโยงถึงตำนานของวัดแห่งนี้ จากนั้น เดินทางต่อไปยังถนน 36 สาย นำทุกท่านเลือกซื้อของฝากบนถนน 36 สายย่านโบราณของเมืองฮานอยแต่กลับคราคร่ำไปด้วยผู้คนหลากหลายชนชาติ และรายรอบไปด้วยสินค้าของฝากนานาชนิด โดยเฉพาะบริเวณถนน ห่างกาย ห่างห่อม ห่างบาก ห่างบ่วม ก็จะเป็นย่านค้าขายที่คึกคักด้วยสินค้าสารพัดชนิดทั้งของกิน เสื้อผ้า และของที่ระลึกที่เป็นทั้งผ้าไหม กระเป๋า หรือเครื่องเงินที่มีลวดลายปราณีตสวยงามมากมาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังรับประทานอาหาร นำทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่มีความผูกพันกับสายน้ำ เป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา เข้าพักที่ Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
 
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - กรุงเทพฯ
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8) หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี (ที่นี่จะปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) **ถ่ายรูปด้านนอก***ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ 12.15 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ VJ901
 
บ่าย 14.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน-จตุรัสบาดิงห์  เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่   ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน-นิงบิงห์