ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

ไฮฟอง ฮาลอง ฮานอย
 
TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ พิ้งค์กี้ พิ้งค์กี้
 
TAIWAN THREE FEVER 5D4N
 
ฮานอย ซาปา
 
LUXURY FANSIPAN
 
หลวงพระบาง เวียงวัง เวียงจันทร์
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : SXC06
จำนวนวัน : 4 วัน
โปรแกรม : LUXURY FANSIPAN
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
26พ.ค.61 29พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 3,000
14มิ.ย.61 17มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000
28มิ.ย.61 01ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000
12ก.ค.61 15ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000
27ก.ค.61 30ก.ค.61 18,900 18,900 18,900 3,000
10ส.ค.61 13ส.ค.61 18,900 18,900 18,900 3,000
23ส.ค.61 26ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000
13ก.ย.61 16ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000
27ก.ย.61 30ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
 
09.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ชั้น 4 ประตู 6) เคาน์เตอร์สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์(L) เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน..
 
12.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยนครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยเที่ยวบินที่VN610 บริการอาหารร้อนบนเครื่อง (มื้อที่ 1)
 
14.10 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่าน เดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีนอยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปีที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่ส าคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส...สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPA HOLIDAY // BAMBOO SAPA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
 
วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต – น้ำตกซิลเวอร์ –หุบเขาปากมังกร - ฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านชมหมู่บ้านชาวเขากัตกัต เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่แห่งเมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้ว โดยชาวบ้านที่นี่ยังอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือสีดำหรือน้ำเงินเข้ม และชมความสวยงามของทิวทัศน์นาขั้นบันได ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกซิลเวอร์ ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิว ณ บริเวณ หุบเขาปากมังกร ดื่มด่ำไปกับความสวยงามของทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา รอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาใหญ่ที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน ซึ่งมี “ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงโดดเด่นกว่ายอดเขาอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคอินโดจีนซึ่งมีความสูง 3,143 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ลาวไก จากนั้นท่านสู่สถานีกระเช้า นั่งกระเช้าข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขา ที่ได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPA HOLIDAY // BAMBOO SAPA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
 
วันที่สาม ซาปา –ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36สาย
 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) เดินทางกลับสู่ฮานอยตามเส้นทางเดิม
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารเดินทางกลับสู่เมืองฮานอย นำท่านเข้าชม วัดเฉินก๊วก วัดนี้มีประวัติยาวนานกว่า 1,500 ปี ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหล่งที่ชาวพุทธจำนวนมากมาท่องเที่ยวและกราบ จุดเด่นคือเจดีย์ขนาดใหญ่ประกอบด้วย 11 ชั้น สูง 15 เมตร หอแต่ละชั้นมี 6 ประตูโค้ง ในแต่ละช่องประตูมีรูปปั้นพระพุทธรูป และยังมีการบรรจุอัฐิของเจ้าอาวาสแห่งวัดนี้ลงในเจดีย์ด้วย
 
จากนั้น นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้ตามตำนานกล่าวไว้ว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือมาถึงที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์เกิดขึ้น เมื่อเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้มอบดาบวิเศษให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข จากนั้น นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ เพื่อชม วัดหงอกเซิน เป็นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งคนที่นี่มีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8)
 
จากนั้น นำท่านสู่ย่านการค้าใจกลางเมือง ถนน 36 สาย (36 Old Streets) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ในย่านนี้ตามใจชอบ
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก LAROSA HANOI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
 
07.00 น. หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี จากนั้นนำทุกท่านไปยังที่ตั้งของ สุสานโฮจิมินห์ เป็นอาคารที่โดดเด่น สง่างาม ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ที่นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ ซึ่งขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ที่นี่จะปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เพื่อเข้าไปคารวะศพภายในสุสาน โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาดจากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าใกล้ แต่มีเชือกกั้นสามารถถ่ายรูปได้ในระยะไกล และต่อด้วยบ้านพักของโฮจิมินห์ เป็นที่ๆเคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะดูเรียบง่าย สะอาด และมีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว หรือเรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3 นาทีก็ถึงวัดแห่งนี้ วัดนี้สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์(ปิดทำการวันจันทร์และวันศุกร์) ที่จัดแสดงชีวประวัติของโฮจิมินห์ผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีและชาติพันธุ์วิทยาได้เป็นอย่างดี
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) พิเศษ++บุฟเฟห์นานาชาติ SEN
 
จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
 
15.30น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VN613 บริการอาหารร้อนบนเครื่อง (มื้อที่ 11)
 
17.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…….
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่   ไฮฟอง ฮานอย ซาปา  ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4D3N