ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

 EXPLORING TAIWAN
 
 นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย
 
Smile Dream Taiwan สงกรานต์ สำเริง สำราญใจ
 
TAIWAN TIGER สงกรานต์
 
ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน-จตุรัสบาดิงห์
 
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : SDT03
จำนวนวัน : 6 วัน
โปรแกรม : TAIWAN COLORUL สงกรานต์
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
TAIWAN COLORUL สงกรานต์6D5N ไทเป-อุทยานอารีซัน-พักทะเลสาบ-เที่ยวฟารม ์ ช ิ งจ ้ ง ิ THAI AIRWAYS (TG) นั ่งรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน ,ชมวิวทางเดินลอยฟ้าชิงจ้งิ SKY WALK+ชมความน่ารักของฝูงแกะ ฟารม์ ชิงจ้งิ , ถ่ายรูปปราสาทในเทพนิยาย ‘’ปราสาทซินเซ่อ’’, หมู่บ้านสีลูกกวาด , รา้นไอครีมข้ึนชื่อ MIYAHARA ICE CREAM , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ****พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว ยา่ นชอ้ปป้ิง 3 คืน พกัริมทะเลสาบสุริยนั 1 คืน**** อาหารพิเศษ..สเต ็ ค+สลดับาร์/เสี่ยวหลงเปา /พระกระโดดกา แพง/กุง้มงักรนึ่งซีอ๊ิว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12เม.ย.62 17เม.ย.62 39,900 38,900 37,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอ้ี– ตลาดกลางคืนเจียอ้ีwenhua road night market
 
เช้า 05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ROW ประตู4.เคาท์ เตอร์ H-J สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุก ท่านและน าท่านโหลดสัมภาระ (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง) 08.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเกาสง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG632
 
บ่าย 13.05 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ได้เวลาอัน สมควร น าคณะรับสัมภาระ พร้อมไกด์ ท้องถิ่นให้การต้อนรับคณะ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้ บ่าย บริการอาหารว่าง BURGERKING + ชานมข้ึนชื่อ จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอ้ี เป็ นเมืองเล็กๆที่แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้ มี ลักษณะเป็ นพื้ นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน และยังเป็ นที่ตั้งของอุทยานอารีซันอีกด้วย เย็น รบัประทานอาหารเยน็ เมนูสเตค็ หมูเน้ือ ไก่ ปลา + สลดับารไ์ม่อ้นั และเครื่องดื่ม นานาชนิด หลังรับประทานอาหาร น าท่าน ช้อปปิ้ ง ตลาดกลางคืน wenhua road night market เป็ นตลาดกลางคืน ที่นี่ไม่ใหญ่มาก แต่ มีขายอาหาร เสื้ อผ้า รองเท้า ของจุกจิก อาหารมีประปราย ได้ลองลูกชิ้ นปลาหมึก หอยอบชีส และไก่ปิ้ ง อร่อยทั้งสามอย่าง ที่ติดใจมากก็ไก่ค่ะ เค้าเอาเนื้ อไก่มาห่อด้วยหนังแล้วเอาไปปิ้ งให้ สุก หนังกรอบนิดๆ ให้ท่านได้ทดลองอาหารพื้ นเมือง ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ที่พัก พักที่ โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL เมืองเจยี อ้ีหรือ ระดับ 4 ดาวเทียบเท่า
 
วันสอง เมืองเจยี อ้ี– อุทยานอารีซัน –นั ่งรถไฟโบราณ – ป่ าสนพันปี – เมืองไทจง- ชอ้ปป้ิงฝงเจยี่ ไนท์ มาร์เก็ต
 
เช้า เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านจาก เมืองเจ้ียอ้ีเพื่อขึ้ นอุทยาน อุทยานอารีซัน เจียอี้เป็ นเมืองเล็กๆที่แยกการปกครอง ออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้ มีลักษณะเป็ นพื้ นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูก ล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเล เทศมณฑลเจียอี้ เป็ นเพียงมณฑลเดียวในไต้หวันที่มีถึง สามอุทยานแห่งชาติ(National scenic area) ได้แก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้ นที่ดังกล่าวล้วนมีทัศนียภาพที่โดด เด่นและสวยงามแตกต่างกันไป เที่ยง รบัประทานอาหารจนี พ้ืนเมืองบนอุทยาน
 
บ่าย น าคณะท่าน นั ่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวันตั้งแต่สมัย ที่ญี่ปุ่ นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปิ นมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่ าไม้ เทือกเขา ล าเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่า แปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนเดินชมป่ าสน 2,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้ วตามลมอย่าง เป็ นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ ไว้ในความทรงจ าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ เวลาเดินทางลงจากเขาอารีซัน อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็ นอุทยานที่มีชื่อเสียง ที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 2,700 เมตร เป็ นอุทยานฯที่มีความสวยงาม มาก สมั ผัสอากาศบริสุทธ์ิชื่นชมทะเลหมอก ตน้ ไมใ้หญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยาน สวนสน พันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อย ปี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางลง จากยอดเขาอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ ตัวเมืองเจียอี้และใช้เส้นทางเดิม เดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็ น อันดับ3 ของไต้หวันทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์Street Food ท าให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยว และคนท้องถิ่นได้มากมาย มีอะไรน่าสนใจส าหรับคนทุกเพศทุกวัยด้วยความที่ฟ่ งเจี่ยไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ ใกล้กับมหาวิทยาลัยฟ่ งเจี่ย จึงมีสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นและวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมาก ด้วย สินค้าขึ้ นชื่อได้แก่ รองเท้ากีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS เป็ นต้น ค ่า อิสระอาหารค ่า เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง (โรงแรมอยูต่ รงตลาดฝงเจยี่ ) พักที่ โรงแรม BEACON HOTEL FONGJIA NIGHT MARKET หรือเทียบเท่า
 
วันสาม เมืองไทจง –ปราสาทซินเซ่อ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ร้านไอศครีม MIYAHARA– หนานโถว – วัดเหวินอู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – นอนบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา
 
เช้า เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น น าท่านสู่ ปราสาทซินเช่อ XinShe Castle ตั้งอยู่ในบริเวณหุบเขาของเมืองไถจง ด้วยทัศนียภาพที่ สวยงามที่นี่จึงกลายเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้แวะเวียนมาเก็บภาพสวยๆ ตัวปราสาทซิ นเช่อ เป็ นปราสาทสไตล์ยุโรป สิ่งปลูกสร้างสุดอลังการ ล้อมรอบไปด้วยพื้ นที่สวนขนาดใหญ่ซึ่งมีทั้ง น ้าตก สระน ้าขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยปลาคราฟสีสันสดใส เด็กๆสามารถมาให้อาหารปลาได้ค่ะ ภายในบริเวณ ยังมีต้นไม้น้อยใหญ่ สวนดอกไม้หลากสีมีกระท่อมลาเวนเดอร์ซึ่งซ่อนอยู่ด้านหลังของตัวปราสาท ที่ ภายในแบ่งออกเป็ นร้านขายของที่ระลึก โรงกลั่นเหล้าองุ่น ร้านอาหาร และคาเฟ่ ให้ผู้คนได้มานั่งทาน อาหารจิบชากาแฟแบบชิวๆ ผ่อนคลายในบรรยากาศที่เหมือนอยู่ใน เทพนิยาย จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง หรือ เรนโบว์ วิลเลจ (Rainbow Village) เป็ นหมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของมหา นครไถจง เดิมคือ มณฑลไถจง เป็ นมหานครหนึ่งของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หมู่บ้านสายรุ้ง ถูกสร้างขึ้ นในช่วงระหว่างปี 1940 – 1950 เพื่อใช้เป็ นที่อยู่อาศัยชั่วคราวส าหรับทหาร แต่จบลงด้วยการ เป็ นตั้งถิ่นฐานถาวรของทหารเหล่านั้น จากนั้น ร้านไอศครีม MIYAHARA เป็ นร้านที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบ ice cream แต่จริงๆนอกจากชื่อเสียงเรื่องไอศกรีมแล้วร้านนี้ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างอื่นอีก ทั้งการแต่งร้านที่อลังการ งานคลาสสิคเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโรงเรียนฮอกวอตส์แห่งแฮร์รี่ พอตตเตอร์ในร้านยังมีช็อกโกแลต คุ้กกี้ พายสับปะรด ใบชา จ าหน่ายด้วยนะคะ โดยเฉพาะช็อกโกแลตมีให้เลือกมากมาย เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีนพ้ืนเมือง
 
บ่าย บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็ นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้ จะมีจุดส าคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้ มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น า ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระ ถงัซา จงั๋ ณ วดัพระถงัซา้จงั๋ ที่ต้งัอยบู่ ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนั ทรา จากน้ัน น าท่านกราบไหวส้ิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ ที่ วัดเหวินอู่ เช่น นักปราชญ์ขงจื้ อ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะ สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เย็น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ปลาประธานาธิบดี โรงแรมอินหาร พักที่ โรงแรม EIN HAN HOTEL SUNMOON LAKE หรือเทียบเท่า วันที่สี่ หนานโถว– ทางเดินลอยฟ้าชิงจ้งิ SKY WALK – ฟารม์
 
วันที่สี่ หนานโถว– ทางเดินลอยฟ้าชิงจ้งิ SKY WALK – ฟารม์ แกะชิงจ้งิ -ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรดชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ
 
เช้า เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากน้ ันน าท่านเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจ้ิง) ที่มีความสูงประมาณ 1,700 เมตร จากระดับน ้าทะเล ให้ทุกทานได้เดินเก็บภาพบรรยากาศ พร้อมสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและ ทัศนียภาพที่สวยงามในช่วงเดือน ดอกซากุระของฟาร์มแกะชิงจิ้ งจะผลิดอกเบ่งบานพร้อมกันจากนั้นน า ท่าน เยี่ยมชม ฟารม์ เล้ียงแกะชิงจ้ิง เป็ นฟาร์มเลี้ ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและ สิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็ นแบบประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็ น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ ยงแกะ และบริเวณชมวิว ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิด เชิญท่านอิสระให้อาหารแกะ และ ถ่ายรูปกับแกะตามอัธยาศัย สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี ท่านสามารถถ่ายรูปสวน ดอกไม้ในบริเวณใกล้เคียง เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารจนี พ้ืนเมือง
 
บ่าย บ่าย จากนั้นน าท่านลง จาก ฟาร์มชิงจิ้ ง ใช้เวลาเดินทางไปยังไทเป ประมาณ เดินทางต่อไปยัง เมืองไทเป ให้ทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็ นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลม กล่อมจนเป็ นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมีขนมอีก มากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ขนมพายเผือก ขนมต่างๆนานชนิด ให้ทุกท่าน ได้ลองชิม เลือกซื้ อก่อนเดินทางกลับบ้าน,POLO ,ROLEX , SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE , ZARA เป็ นต้น เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ..เมนูพระกระโดดก าแพง จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่ง ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่านช้ อปปิ้ งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย พักที่ โรงแรม CHAM CHAM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า ไทเป – อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น – GERMANUIM – ตกึไทเป101 (ไม่รวมข้ึนตกึ)
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็ นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการ เคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินีและรองเท้า เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้รังผึ้ งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูกุง้นึ่งซีอ๊ิว
 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้จึงมีนักขุด ทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจ หาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้ งไว้เพียงแต่ ความทรงจ า จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่าย ท าภาพยนตร์" เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูด นักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของ ที่นี่ นอกจากนี้ ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดใน ไต้หวัน ท าให้จิ่วเฟิ่ นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ท าให้ท่านได้ เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นน า ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็ นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถ ปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็ นปรกติระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกายสด ชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ ันยงัมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ ยังมีสินค้าชนิดอื่นให้ท่านได้เลือกชม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ดา้นนอกไม่รวมชมวิวช้นั 89) ตึกที่มีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดใน ไทเปอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท า หน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิด แผ่นดินไหว และมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว ประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาทีบริเวณที่ตั้งของตึกนี้ ยัง เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งแห่งใหม่ที่เป็ นที่นิยมของชาวไทเปและ ชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้ งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสียงแห่ง หนึ่งของไต้หวัน เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ..เมนูอาหาร เสี่ยวหลงเปา พักที่ โรงแรม CHAM CHAM HOTEL ใกล้แหล่งชอ้ปป้ิง ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่หก ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – กรุงเทพ
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม น าท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้น าของไต้หวัน สร้างขึ้ นเพื่อร าลึกถึงคุณงามความดี ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็ นที่รักและศรัทธาของคน ไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้ นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้ น เหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สรา้งจากโลหะสมั ฤทธ์ิ จะประดิษฐานอยู่ ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน ส าหรับรูปแบบการก่อส ร้างเป็ นไป ตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้ องสีฟ้ า ผนังท า ด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็ น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็ น ตัวแทนของท้องฟ้ า พระอาทิตย์และเลือดเนื้ อที่สูญเสียไป เป็ นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ เที่ยง บริการอาหารว่าง + เครื่องดื่ม
 
บ่าย เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน 14.05 น. เหินฟ้ าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่TG 633 16.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใช้ บริการ
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
TAIWAN TIGER WINTER  Smile Dream Taiwan สงกรานต์ รอบเกาะ Grand Unique  Smile Dream Taiwan สงกรานต์ สำเริง สำราญใจ