ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

TAIWAN EASY EASY
 
TAIWAN EASY EASY COUNT DOWN
 
ทัวร์ภูฏาน แผ่นดินแห่งมังกรสายฟ้า
 
ไฮฟอง ฮาลอง นิงบิงห์
 
TAIWAN TIGER WINTER
 
รักสองเรา พักบาน่าฮิลล์
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : SDT07
จำนวนวัน : 4 วัน
โปรแกรม : TAIWAN EASY EASY COUNT DOWN
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
พิเศษ1!!! .....นำคณะเคาท์ดาวน์ ชมพลุไฟ ตึกไทเป 101*** พิเศษ 2..ที่พลาดไม่ได้อาบน้ำแร่ห้องพักส่วนตัว คลายความเมื่อยเหนื่อยล้า พิเศษ 3... นั่งกระเช้าชมวิว พาโนราม่า ข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา พิเศษ 4... เมนู BUFFET นานาชนิด กว่า 30 ชนิดให้ท่านเลือก
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
31ธ.ค.61 03ม.ค.62 33,900 32,900 31,900 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - เตรียมตัว COUNT DOWN (ไม่มีรถบริการแต่มีไกด์คอยให้บริการ ท่านที่สนใจต้องนั่งรถไฟฟ้า ไปชมพลุ บริเวณด้านนอก ตึกไทเป 101 )
 
เช้า 05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ROW ประตู 2 - 3 .เคาท์เตอร์ D สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง) 08.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG632 13.05 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป
 
เย็น บ่าย บริการอาหารว่าง แฮมเบอร์ + ชานมไต้หวัน จากนั้นชม วัดหลงซาน (แต่มีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่คนโสดไม่ควรพลาด คือหากต้องการจะขอคู่ ต้องมาที่วัดนี้เลย และ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปี 2019)วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ซึ่งขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมีวิหารสามหลัง คือวิหารด้านหน้า วิหารกลางซึ่งเป็นวิหารหลักและวิหารที่อยู่ทางด้านหลัง ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝีมือที่งดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเป็นมังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็มีลวดลายปูนปั้นยิบย่อยที่แสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแต่ละวันจะมีผู้คนมากมายทั้งนักท่องเที่ยวและชาวไต้หวันเองมาไหว้พระ ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่าน ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย พักที่ โรงแรม SUNWORLD DYNASTY HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า ***หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ที่โรงแรม ที่พัก สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไป เค้าท์ดาวน์ บริเวณ รอบๆ ตึกไทเป 101 ทางบริษัทไม่มีรถให้ แต่ มีไกด์คอยบริการท่านที่ต้องการไปเค้าท์ ดาวน์ โดยทางไกด์ จะนัดหมายท่านที่ต้องการไปเค้าดาวน์ แล้วนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไป บริเวณ รอบๆ ตึก ไทเป 101 สำหรับท่านที่ต้องการชมพลุ ไฟ ที่ทางโรงแรมจัดสถานที่ดูให้ เป็นบริเวณ ดาดฟ้าของโรงแรม หรือท่านสามารถช้อปปิ้ง บริเวณ รอบๆ โรงแรม ตามอัธยาศัย ***
 
วันที่สอง ไทเป – หนานโถว –ชิมชา - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 
เช้า เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นให้ท่าน แวะชิมชา ขึ้นชื่อของเมืองผูหลี่ เลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน เช่น ชาอู่หลง เป็นต้น จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เช่น นักปราชญ์ขงจื้อ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ระหว่างทาง เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี
 
เย็น จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า ใหม่ล่าสุดข้ามภูเขาสู่ทะเลสาบสุริยันจันทรา เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่แสนสวยงามแบบพาโนราม่า ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจที่แสนสวยงามตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ห์นานาชนิดกว่า 30 ชนิดแบบไม่อั้น อาทิ seafood, teppanyaki, Japanese cuisine, casseroles, salads, drinks and desserts แบบไม่อั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ พักที่ โรงแรม AERIS INTERNATIONAL HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม ไทจง – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 
เช้า เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก ขนมต่างๆนานชนิด ให้ทุกท่านได้ลองชิม เลือกซื้อก่อนเดินทางกลับบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก เที่ยง รับประทานอาหาร เมนูอาหารจีน กุ้งมังกรนึ่งซีอิ้ว
 
เย็น จากนั้นเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศชอง จึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มี จากนั้นนำท่านไปยัง (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ตึก 101 ชั้น89 ) ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY,CALVINKLEIN , CHANEL , COACH , GUCCIM ,GIORDANO, HUGO BOSS , LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI, PRADA,POLO ,ROLEX , SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE , ZARA เป็นต้น เย็น รับประทานอาหาร เมนูอาหารจีน เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดซื่อหลิน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ต ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทย พักที่ โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL แช่น้ำแร่ห้องพักส่วนตัว หรือเทียบเท่าให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว คลายความเมื่อยเหนื่อยล้า ผ่อนคลายความเครียด และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ น้ำแร่จากบ่อพุร้อนมีกำมะถันที่สามารถ ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับข้อต่อและผิวหนังได้หลายโรค
 
วันที่ห้า ไทเป – GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ
 
เช้า เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนนั้นเดินทาง ชม GERMANIUM POWER แหล่งผลิต สินค้าที่ทำจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบัติในการแผ่อิออนลบที่ส่งผลดีต่อผู้สวมใส่ อาทิเช่น ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น เพิ่มพละกำลัง ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยมที่แพร่หลายในหลายๆ ประเทศทั่วเอเชีย นำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อส ร้างเป็นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ
 
เย็น 14.05 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 633 16.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
TAIWAN TIGER WINTER  TAIWAN EASY EASY COUNT DOWN    EXPLORING TAIWAN