ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

พักผ่อนเมืองขุนเขาและสายน้ำ วังเวียง
 
ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน-จตุรัสบาดิงห์
 
TAIWAN COLORUL สงกรานต์
 
XIN CHAO…ฮานอย-ซาปา
 
โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
 
TAIWAN สีสันตะวันออก
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : SXC11
จำนวนวัน : 4 วัน
โปรแกรม : Vietnam Must To Go
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
VIETNAME MUST TO GO 4D3N ฮานอย-ฮาลอง-ฮาลองปาร์ค–ซาปา–ฟานซีปัน ไฮไลท์... บินสายการบินหรู..กับสายการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50 % ไฮไลท์... พักสุดหรูระดับโรงแรม ระดับ 4 ดาวทุกคืน ไฮไลท์... นั่งรถรางขึ้นสู่กระเช้าฟานซีฟัน ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ไฮไลท์... ขึ้นยอดเขาฟาซีปัน+นั่งกระเช้า ชมจุดที่สูงและสวยที่สุดของเวียดนาม ไฮไลท์... นั่งกระเช้า2 ชั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก บรรจุคนได้ถึง 230 คน + ชิงช้า SUN WHEEL ไฮไลท์... ชมโชว์หุ่นกระบอกน ้า สัญลักษณ์ของเมืองเวียดนามที่ท่านไม่ควรพลาด ไฮไลท์... อาหารพิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ SEN // สุกี้ปลาแซลมอน + จิบไวน์รสนุ่ม
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12เม.ย.62 15เม.ย.62 23,999 23,999 22,999 4,500
13เม.ย.62 16เม.ย.62 24,999 24,999 23,999 4,500
14เม.ย.62 17เม.ย.62 23,999 23,999 22,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
ันแรก กรุงเทพ – ฮานอย - ฮาลอง – กระเช้าฮาลองปาร์ค - ชิงช้าสวรรค์ Sun wheel –ตลาด กลางคืนเมืองฮาลอง - โชวห์ ุ่นกระบอกน้า
 
เช้า 04.30 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 1 เคาน์เตอร์ H-J สาย การบินไทย แอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นเนล (TG) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและ อ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 07.45 น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ TG560 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่อง) 09.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับ กระเป๋ าสัมภาระเรียบร้อย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ++บุฟเฟห์นานาชาติ SEN BUFFET
 
บ่าย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชม.) น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮา ลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนาม สองฝั่งส่วนใหญ่จะเป็ นนาข้าวสีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล จากนั้นน าท่านสู่ Halong Park น าท่าน นัง่ กระเชา้ 2 ช้ัน เพื่อน าท่านข้ามอ่าวฮาลอง ระหว่างนี้ ให้ท่านได้ชมอ่าวฮา ลองพร้อมถ่ายรูปเก็บเกี่ยวบรรยากาศของอ่าวฮาลอง และภาพของเมืองฮาลองที่ตั้งตระง่าอยู๋ ด้านล่าง ข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมทิวทัศน์ที่แสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย์ ข้ามฝั่งสู่ เกาะอีกฝากฝั่งหนึ่งเพื่อให้ทุกท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศการชมทิวทัศน์ความสวยงามของอาว ฮาลองเบย์ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆของการเก็บภาพความประทับใจจากมุมสูง ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหาร จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเลือกซื้ อสินค้าที่ ฮาลองไนท์มาร์เก็ต มีสินค้าพื้ นเมืองเวียดนามและ สินค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะส าหรับซื้ อเป็ นของฝาก เช่น กระเป๋ าผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก เสื้ อผ้า ผ้าพันคอ เสื้ อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ จากนั้นน าทุกท่านชม การ แสดงหุ่นกระบอกน้า ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่มีความผูกพันกับ สายน ้า เป็ นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา พักที่ โรงแรม Muong Thanh Grand Ha Long Hotel ระดับ 4ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์- ถ้า นางฟ้า –เกาะไก่ชน- ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36สาย - ฮานอย
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม น าท่านล่องเรือชม อ่าวฮาลอง ที่มีพื้ นที่กว้างใหญ่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางตอน เหนือของเวียดนาม และเป็ นส่วนหนึ่งในอ่าวตังเกี๋ย มี ชายฝั่งยาวเป็ นระยะทางกว่า 120 กิโลเมตร ท่านจะ พบกับวิวทิวทัศน์ หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็น ผืนน ้าสีเขียวสวยและหมู่เกาะหินปูนน้อยใหญ่โผล่ ขึ้ นมาจากผิวน ้าทะเลที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ถือเป็ นสถานที่เที่ยวชมธรรมชาติของเวียดนามอีกแห่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว มากมายจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนสถานที่แห่งนี้ จากนั้นน าท่านชม ถ้า สวรรค์หรือ ถ้า นางฟ้า ภายในถ ้างดงาม มีหินรูปทรงต่างๆ ประดับไปด้วยไฟหลากหลายสีสัน ท าให้ มองเห็นเป็ นรูปทรงต่างๆ กันไปตามจินตนาการ เช่น มังกร หงส์ เต่า เสือ นกกระเรียน คู่รัก ฯลฯ และ กลับไปขึ้ นเรือต่อ ล่องเรือไปชมความงามของเกาะน้อย ใหญ่ที่มีรูปทรงประหลาดกระจัดกระจายอยู่พันกว่า เกาะในอ่าว ซึ่งยูเนสโก้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกเมื่อ 17 ธันวาคม 2537และไฮไลท์ของที่นี่เรือจะผ่านให้ ท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ เกาะไก่ชน สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้ คณะมีเวลาพักผ่อนอยู่บนเรือ ภัตตาคาร
 
บ่าย จากนั้น น าท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปี ในปีค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ ยังคงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่ส าคัญต่าง ยังคงเป็ นการก่อสร้างและน าท่าน ชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบ ฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชม.) (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้า อิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้ อของที่ระลึก จากทางร้านค้า ลงร้านชอปปิ้ ง 2ร้าน) จากนั้นน าท่าน ไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็ นทะเลสาบใจกลางกรุง ฮานอย มักมีชาวฮานอย และ นักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชมวัด หงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดง สดใสถือเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นคณะไปช้อปปิ้ งที่ ถนน 36 สาย เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่ โรงแรม Muong Thanh Ha Noi Centre hotel ระดับ 4ดาว เทียบเท่า
 
วันที่สาม ฮานอย – ซาปา –นั ่งรถไฟตัวเมืองซาปา –นั ่งกระเช้าฟาซีปัน - พิชิตยอดเขาฟาซี ปันฟาซีปัน - LOVE MARKET
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดน จีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็ นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่ส าคัญของ เวียดนาม อีกทั้งยังเป็ นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดใน เวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ ถูกพัฒนาขึ้ นเป็ นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่ เวียดนามเป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย จากนั้นน าท่าน นั ่งรถไฟเมืองซาปา ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาที่เต็มไป ด้วยความสดชื่น และสูดกลิ่นอายธรรมชาติ ท่านยังจะได้พบกับทุ่งนาขั้นบันไดที่เรียงราย เป็ นขั้นสวยงาม ถึงสถานีนั่งกระเช้าไฟฟ้า จากนั้นน าท่านสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึ่งเปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน" เป็ นระบบกระเช้าไฟฟ้าส ริงสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดท้ายอยู่สูงจาก ระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะได้ เห็น น ้าตกสีเงิน และ หมู่บ้านก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม เมื่อเดินทางถึง สถานีด้านบนท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้ นสู่จุดสูงสุดของ ยอดเขาให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่4) เมนูอาหารพิเศษ++ สุก้ีทะเลรวม และ ไวน์แดงเริศรสที่ท่านต้องลองสัมผัส น าท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาด Love Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งมากมาย ไม่ว่าจะ เป็ นสินค้าพื้ นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋ า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งให้อย่างจุใจ พักที่ โรงแรม Sapa Highland Resort ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ ซาปา – หมู่บ้านกตั๊กตั๊ – ฮานอย – กรุงเทพฯ
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม น าท่านชม หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของ ชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือนั่งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นั่งรถยนต์ รถน าเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่ หน้าหมู่บ้านก๊าตก๊าต และจากนั้นจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็ นถนนของหมู่บ้านเพื่อ สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้ นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติ ในการด าเนินชีวิตอันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิ ดร้านวาง จ าหน่ายสินค้าพื้ นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว (ลูกค้าสามารถน าสิ่งของไปบริจาคแก่ เด็กชาวเขาได้ อาทิเช่น เสื่อผ้า ผ้าห่ม รองเท้า ขนม เป็ นต้น) กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอยเส้นทาง เดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ได้เวลาแก่สมควรน าทาน เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสาร และสัมภาระ
 
บ่าย 20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เที่ยวบินที่ TG565 22.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
XIN CHAO…ฮานอย-ซาปา    ดาลัด-มุยเน่  COLORFUL SAPA