ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

…วังเวียง Chill Chill ม๋วนอีหลี...
 
TAIWAN TIGER สงกรานต์
 
TAIWAN COLORUL สงกรานต์
 
TAIWAN SMILE SMILE WORLD FLORA
 
XIN CHAO…ฮานอย-ซาปา
 
พักผ่อนเมืองขุนเขาและสายน้ำ วังเวียง
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : SXC01
จำนวนวัน : 4 วัน
โปรแกรม : XIN CHAO…ฮานอย-ซาปา
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
XIN CHAO…ฮานอย-ซาปา ชมโชว์หุ่นกระบอก 4 วัน 3 คืน VJ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
15ก.พ.62 18ก.พ.62 11,988 11,988 11,988 3,000
17ก.พ.62 20ก.พ.62 11,988 11,988 11,988 3,000
22ก.พ.62 25ก.พ.62 10,988 10,988 10,988 3,000
08มี.ค.62 11มี.ค.62 10,988 10,988 10,988 3,000
10มี.ค.62 13มี.ค.62 10,988 10,988 10,988 3,000
15มี.ค.62 18มี.ค.62 10,988 10,988 10,988 3,000
17มี.ค.62 20มี.ค.62 10,988 10,988 10,988 3,000
05เม.ย.62 08เม.ย.62 10,988 10,988 10,988 3,000
07เม.ย.62 10เม.ย.62 10,988 10,988 10,988 3,000
10เม.ย.62 13เม.ย.62 12,988 12,988 12,988 3,000
12เม.ย.62 15เม.ย.62 14,988 14,988 14,988 3,000
14เม.ย.62 17เม.ย.62 14,988 14,988 14,988 3,000
19เม.ย.62 22เม.ย.62 10,988 10,988 10,988 3,000
10พ.ค.62 13พ.ค.62 10,988 10,988 10,988 3,000
12พ.ค.62 15พ.ค.62 10,988 10,988 10,988 3,000
17พ.ค.62 20พ.ค.62 12,988 12,988 12,988 3,000
19พ.ค.62 22พ.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก สุวรรณภูมิ – สนามบินไฮฟอง – กรุงฮานอย
 
เช้า 11.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G เคาน์เตอร์สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VJ)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 
บ่าย 15.20 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงไฮฟอง โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ) เที่ยวบินที่ VJ906 17.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไฮฟอง หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชม.) เข้าพักที่ Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
 
วันที่สอง ฮานอย – ลาวไก –ถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม จีน - ซาปา –น้ำตกซิลเวอร์ – หุบเขาปากมังกร - LOVE MARKET
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2) นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองซาปา (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดในโลก เมืองซาปาเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเมืองหนาวจึงมีการทำนาขั้นบันไดตามลาดไหล่เขาทอดตัวเรียงรายกันอย่างสวยงามจำนวนมาก อีกทั้งเมืองซาปายังเคยเป็นเมืองพักตากอากาศของชาวฝรั่งเศสในสมัยก่อน รวมทั้งเป็นเมืองพักตากอากศของชาวต่างชาติและชาวเวียดนามยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน นำท่านถ่ายรูปกับป้ายชายแดน จีน-เวียดนาม ที่เมืองลาวไก เมืองเล็กๆที่มีพรมแดนติดกับชายแดนของจีน พรมแดนเวียดนามในบริเวณนี้ถูก แบ่งโดยแม่น้ำแดง แต่เชื่อมต่อกันโดยสะพานคอนกรีต อันเป็นเส้นทางสำคัญของติดต่อค้าขายพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
 
บ่าย หลังจากนั้นพาท่านชม น้ำตกสีเงิน น้ำตกที่มีความสวยงามที่สุดในเมืองซาปา ด้วยความสูง 100 เมตร จาก ต้นสายไหลจากยอดเขาฟานซีปันลัดเลาะโขดหินลงมาเรื่อยๆถือเป็นภูมิทัศน์ที่น่าเก็บภาพและจดจำเป็นอย่างมาก จากนั้น นำทุกท่านเดินทางไปยัง หุบเขาปากมังกร (Ham Rong Mountain) ซึ่งท่านจะได้ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณอันสวยงาม ภูเขารายล้อมเรียกลมเย็นที่ตั้งเด่นเป็นสง่า กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร สถานที่นี้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดที่หายากตลอดจนไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์สวยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว จากนั้นจึงเดินเท้าต่อขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี้ซึ่งทำเป็นบันไดสลับกับทางเดินเท้าพื้นราบผ่านสวนหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซึ่งมีอายุนับพันปีสำหรับทางขึ้นจุดชมวิวนั้นวกไปเวียนมาคล้ายเดินอยู่ในเขาวงกต จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพภาพของเมืองซาปาตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องล่างห้อมล้อมไปด้วยเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ่นและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง 3,148 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆในอินโดจีน สาย หมอกเริ่มเคลื่อนตัวไปมาอย่างช้าๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตย์สภาพปรับเปลี่ยนไปมาทุกๆ ห้านาที หลังคาสีแดงของวิลล่าคลาสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบฝรั่งเศส สลับกับสีสันของบรรดาบ้านเรือนผู้คนและโบสถ์คริสต์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องล่างถนนหนทางและทะเลสาบที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปาภือว่าคุ้มค่าที่ได้มาเห็น ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขา ที่ได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ เข้าพักที่ NORTH STAR HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
 
วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน – ถนน 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5) นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต หมู่บ้านชาวม้งโบราณของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่รายล้อม หมู่บ้านอย่างสวยงาม รับลมเย็นปะทะหน้า พร้อมชมพื้นที่เพาะปลูกนาขั้นบันไดของชาวม้ง พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตร และสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านจากชาวบ้าน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหาร เดินทางเข้าสู่ฮานอยตามเส้นทางเดิม
 
บ่าย นำท่านเดินทางต่อไปยังวัดหงอกเซิน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบคืนดาบ (ฮว่านเกี๋ยม) บนเกาะหยกซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ สามารถข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้ามสะพานเทฮุก หรือสะพานแสงอาทิตย์มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอยนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกันเสมอ ปัจจุบันกลางทะเลสาบมีหอคอยเล็กๆ ชื่อว่าหอคอยเต่า ตั้งไว้เพื่อเชื่อมโยงถึงตำนานของวัดแห่งนี้ จากนั้น เดินทางต่อไปยัง ถนน 36 สาย นำทุกท่านเลือกซื้อของฝากบนถนน 36 สายย่านโบราณของเมืองฮานอยแต่กลับคราคร่ำไปด้วยผู้คนหลากหลายชนชาติ และรายรอบไปด้วยสินค้าของฝากนานาชนิด โดยเฉพาะบริเวณถนน ห่างกาย ห่างห่อม ห่างบาก ห่างบ่วม ก็จะเป็นย่านค้าขายที่คึกคักด้วยสินค้าสารพัดชนิดทั้ง ของกิน เสื้อผ้า และของที่ระลึกที่เป็นทั้งผ้าไหม กระเป๋า หรือเครื่องเงินที่มีลวดลายปราณีตสวยงามมากมาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังรับประทานอาหาร นำทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ชมเรื่องราวที่แสดงถึง วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่มีความผูกพันกับสายน้ำ เป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา เข้าพักที่ Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
 
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - กรุงเทพฯ
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8) หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี (ที่นี่จะปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) **ถ่ายรูปด้านนอก***ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ 12.15 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ VJ901
 
บ่าย 14.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง*
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน-จตุรัสบาดิงห์  ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน-นิงบิงห์  โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด